Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Veilig schoolklimaat
Inspirerend basisonderwijs
Protestants Christelijk
Dynamische basisschool
Optimale leerresultaten
Toelichting van de school
Protestants Christelijk
De Morgenster hecht grote waarde aan een goede relatie van mens tot God en mensen onderling. Acceptatie van en respect voor anderen, jezelf en de omgeving zijn de uitgangspunten van het onderwijs op onze school. Daarvoor is een
veilig schoolklimaat essentieel; een positieve sfeer waarin vertrouwen, respect en veiligheid belangrijke elementen zijn voor zowel de leerlingen, ouders/verzorgers als personeel.
Inspirerend basisonderwijs
Onderwijs dat leerlingen voortdurend uitdaagt hun cognitieve, sociale, creatieve en motorische talenten te ontwikkelen.
Dynamisch
De Morgenster heeft oog voor ontwikkelingen in de samenleving en in het onderwijs en vertaalt deze ontwikkelingen in haar (betekenisvolle) leeractiviteiten. Die activiteiten worden afwisselend in groepen of zelfstandig uitgewerkt.
Optimale leerresultaten  We streven ernaar dat iedere leerling het optimaal haalbare uit zijn of haar talenten haalt. We proberen binnen homogeen (op leeftijd) samengestelde groepen recht te doen aan verschillen tussen leerlingen in begaafdheid, belangstelling en motivatie.