Schoolklimaat en veiligheid
Toelichting van de school


De school is in het bezit van het certificaat “Veilige school”. Dit certificaat is in 2010 door de gemeente Den Haag ingesteld. Iedere twee jaar vindt er een her-certificering plaats om het predicaat "Veilige school" te mogen dragen.

Om dit certificaat te behalen moet een school aan een aantal veiligheidseisen voldoen. Hierbij kunt u denken aan;
duidelijke schoolregels, veiligheid in en rondom de school en het schoolplein en aandacht voor de omgang met elkaar.

Om ervoor te zorgen dat we het certificaat behouden, hebben we een plan van aanpak geschreven. Hierin staat wat wij als
school allemaal aan de veiligheid in en rondom de school willen doen. We zijn er trots op dat we een “Veilige school” zijn.


Niet alle regels zijn te beschrijven. Uitgangspunt is dat elke leerling en elke leraar zich veilig moet voelen op school. Wederzijds respect, het zich houden aan regels, ruimte om te groeien en fouten te mogen maken is daarbij belangrijk. Leerlingen en personeelsleden behandelen elkaar met respect. Het verwelkomen en gedag zeggen maken hier onderdeel van uit.

Aan het begin van elk schooljaar bespreken we deze regels met de leerlingen.

Als er in de loop van het schooljaar aanleiding toe is kunnen de regels bijgesteld worden. Omdat het gevoel van veiligheid zeer belangrijk is accepteren we niet dat ouders of leerlingen inbreuk op deze regels maken.

 

Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer voor Leraren en veiligheid is 6,7School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,3School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,9
Aantal leerlingen praktijkonderwijs: 252 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 157
Bron: ProZO!
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar stelling?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Ik ga met plezier naar school.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,1
(* 5% n.v.t.)
Ik voel me fijn op school.
 
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Ik mag op school mijn eigen mening geven.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
(* 8% n.v.t.)
Ik krijg informatie op school over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,7
(* 12% n.v.t.)
Ik voel me veilig op school.
 
School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Als ik problemen heb, weet ik bij wie ik moet zijn op school.
 
School: gemiddeld cijfer is 7,4
(* 6% n.v.t.)
Ik kan altijd bij mijn mentor/leraar terecht.
 
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Ik ben tevreden over hoe wij met elkaar omgaan op school.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Andere leerlingen pesten mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
Medeleerlingen pesten mij via internet/telefoon.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,7
helemaal niet
Andere leerlingen discrimineren mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,0
helemaal niet
Andere leerlingen slaan of schoppen mij op school.
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
Leraren en veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
De leraren zijn geïnteresseerd in mij.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,7
(* 19% n.v.t.)
De leraren helpen mij meer zelfvertrouwen te krijgen.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
(* 8% n.v.t.)
De leraren helpen mij met anderen om te gaan.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,4
(* 8% n.v.t.)
De leraren doen er wat aan, als ik gepest word.
 
School: gemiddeld cijfer is 6,9
(* 10% n.v.t.)
 
School
 
* Een deel van de respondenten heeft een (aantal) van de stellingen binnen dit thema beantwoord met 'weet ik niet' of 'niet van toepassing'
Bron: ProZO!
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
Anders: programma's van Centrum 1622
We geven lessen SOVA. Hierin wordt het onderwerp pesten regelmatig ter sprake gebracht.
Ook doen we mee aan de week en dag tegen het pesten.
We hebben een pestprotocol.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Onze anti-pestcoördinator is mevrouw V. van der Hoeven. Tevens is zij de vertrouwenspersoon op school en ook is zij aandachtsfunctionaris. 
De klachtenregeling kent drie instanties waarbij met een klacht kan worden aangeklopt; een zgn. contactpersoon op schoolniveau, een vertrouwenspersoon op bestuurlijk niveau en een klachtencommissie op landelijk niveau. In eerste instantie kunt u terecht bij de contactpersoon. Deze contactpersoon heeft geen inhoudelijke rol, maar fungeert uitsluitend als brievenbus of “wegwijzer” en verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. De contactpersoon op onze school is mevrouw V. van der Hoeven.  
Naast de contactpersoon kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon op bestuurlijk niveau. De taak van de vertrouwenspersoon is om na te gaan of de klacht kan worden opgelost door bemiddeling tussen u en de school. Als dat niet mogelijk is, gaat de vertrouwenspersoon na of e.e.a. aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht bij de klachtencommissie. Hij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent eventueel bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersonen van de SCOH zijn: Lilian Vermeulen en Anton de Leeuw. Beide werkzaam voor Centrum Vertrouwenspersonen Plus, 070-2600032, 06-81316936, info@cvp-plus.nl. In laatste instantie kunt u uw klacht deponeren bij de klachtencommissie.
In geval een klacht niet wordt opgelost door een vertrouwenspersoon en leidt tot indiening van een formele klacht bij de klachtencommissie, moet deze commissie de klacht behandelen. Het adres van de klachtencommissie is: Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Postbus  82324 2508 EH Den Haag. Men is bereikbaar onder telefoonnummer: 0703861697; e-mail: info@klachtencommissie.org 
Het adres van de klachtencommissie is eveneens bekend bij de directie van de school.
De door het bestuur van onze school vastgestelde klachtenregeling is opvraagbaar bij de directie van de school.   
Vragen aan de inspectie kunt u richten aan: Inspectie van het onderwijsinfo@owins.nlwww.onderwijsinspectie.nlvragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) 
Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch (bijv. grove pesterijen), fysiek geweld, signalen inzakediscriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering, extremisme e.d.: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900- 111 3111 (tijdens kantooruren tegenlokaal tarief).  
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?