Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Betrokkenheid van ouders.
Voor een goede ontwikkeling en plezier in school is samenwerking tussen school en thuis van groot belang. Belangstelling van ouders voor alles wat zich op school afspeelt heeft een positieve invloed op de leerprestaties van de kinderen. Wij stellen het dan ook op prijs dat u contact opneemt met de leerkracht als daar aanleiding voor is. Ook is de hulp van ouders bij activiteiten die de school organiseert onontbeerlijk. Een uitstapje kan niet plaatsvinden als er geen begeleidende ouders zijn. Hoofdluis zou niet onder controle zijn als niet een grote groep ouders   zich zou bezighouden met regelmatige, preventieve controles. De school wil daarom zoveel mogelijk ouders betrekken bij het schoolleven. In het begin van het schooljaar wordt u geïnformeerd over de vele werkgroepen die binnen De Hunenborg actief zijn. Om iets te organiseren komt de betreffende werkgroep met bij elkaar, soms ’s middags en soms in de avonduren. Samen met leerkrachten en ouders worden dan festiviteiten voorbereid die voor de kinderen hoogtepunten vormen in een schooljaar. Ouders zijn de eerst belanghebbenden bij alles wat met hun kind speelt. Wij mogen een stuk van de opvoeding van ouders overnemen, wij zien ouders als expert in hun kind en als belangrijkste gesprekspartner. We willen ouders meenemen in het proces en ze niet voor voldongen feiten stellen. Het is onze plicht om te melden als het niet goed gaat met hun kind maar we vertellen liever dat het goed gaat. Anders gezegd; we willen continu met ouders in gesprek blijven en ze betrekken bij hun kind maar ook bij de school. Tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van elk schooljaar vraagt de leerkracht heel bewust of er nieuwe informatie voor hen is.
Ouderparticipatie. Ouderparticipatie biedt ook kansen voor ouders om de school in bedrijf te zien. De eventuele afstand die ouders en leerkrachten kunnen ervaren wordt kleiner. Kinderen vinden het ook fijn als hun ouders meehelpen op school. Door zichtbaar te zijn en door ouders actief te benaderen willen we laagdrempelig zijn en een sfeer creëren waarin alles bespreekbaar is. Hierin is ook een belangrijke taak weggelegd voor directie en intern begeleider.  

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Informatievoorziening
We informeren individuele ouders over vorderingen en welbevinden: 
·         2 x per jaar krijgen ouders een schriftelijk rapport (groep 1 en 2, 1x per jaar). 
·         Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de LVS resultaten.   
·         Bij de rapporten worden alle ouders en hun kind (groep 3 t/m 8) uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. Voor groep 1 en 2 is er       
          alleen het gesprek en daar worden de observaties besproken.    
·         In de 3e lesweek worden de ouders met hun kind (groep 3 t/m 8) uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden; het zg.           
          kennismakingsgesprek.                     
·         Eind groep 6 wordt tijdens het laatste 10-min gesprek het pre-advies VO besproken. Eind groep 7 krijgen de leerlingen tijdens het                  laatste 10-min gesprek een voorlopig advies VO. In groep 8 worden ouders en leerlingen uitgenodigd voor het definitief advies                        gesprek.                                                                                                                                                                                        ·         De leerkracht informeert ouders altijd als er sprake is van bijzonderheden of als er reden is tot zorg.                                                    ·         Ouders worden gestimuleerd om contact te zoeken met leerkrachten als zij zorgen of vragen hebben. Ook bij de interne begeleider en              directie kunnen zij terecht.                                                                                                                                                              ·         Vanaf het moment dat nieuwe ouders contact zoeken met school wordt er heel bewust met hen gecommuniceerd (zie ook: document              “stappen bij aanmelding”).  
Wat is de klachtenregeling van de school?
Klachtenregeling
De Dr. Schaepmanstichting kent een klachtenprocedure die geldt voor alle katholieke scholen in Hengelo. Het betreft de “Algemene Klachtenregeling“ van de VBKO (de besturenbond). Het gaat om klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, pesten en agressie. Ook op onderwijskundig gebied kan men klachten hebben die men naar voren wil brengen.   De meeste klachten zullen in onderling overleg op de juiste manier worden afgehandeld. Daarvoor komt de klachtencommissie niet in beeld. We hanteren het volgende protocol:   ·         U neemt eerst contact op met de leerkracht.
·         Als dat niet het gewenste resultaat heeft, wordt de directeur ingelicht.  
·         Als, naar het oordeel van de ouders, voorgaande stappen niet tot een oplossing hebben geleid, kan het schoolbestuur proberen te                    bemiddelen.  
·         Als de afhandeling niet naar tevredenheid van de ouders heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtencommissie.    Wanneer u vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld is of u wilt een en ander buiten de school bespreken, dan kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. 
Deze persoon is niet aan één van de scholen van ons schoolbestuur ,de Dr. Schaepmanstichting, verbonden. De vertrouwenspersoon voor onze stichting onder nummer: 06-30642568, e-mail: info@anneoverbeek.nl  (Anne Overbeek).
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Ook is de hulp van ouders bij activiteiten die de school organiseert onontbeerlijk. Hoofdluis zou niet onder controle zijn als niet een grote groep ouders   zich zou bezighouden met regelmatige, preventieve controles. De school wil daarom zoveel mogelijk ouders betrekken bij het schoolleven. In het begin van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over de vele werkgroepen die binnen De Hunenborg actief zijn. Om een activiteit te organiseren komt de betreffende werkgroep bij elkaar. Samen met leerkrachten en ouders worden dan festiviteiten voorbereid die voor de kinderen hoogtepunten vormen in een schooljaar. 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€40,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
    
Sportdag
 
Kerst
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
        
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Extra informatie over ouderbijdrage
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op de ALV vastgesteld. De activiteiten die hieruit worden bekostigd zijn o.a.: Sinterklaas, Kerstmis, schoolreis en de jaarlijkse sportdag. Voor het kamp van groep 8 wordt een aparte bijdrage gevraagd. 
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het schoolbestuur heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallen- en reisverzekering afgesloten. Deze verzekeringen gelden voor ongevallen tijdens schoolactiviteiten, dus ook bij excursies, schoolreisjes en kamp. Verzekerd zijn personen die op verzoek van de schoolleiding of het schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband. Een kopie van de polisvoorwaarden is beschikbaar bij het bovenschools management van de Dr. Schaepmanstichting.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Een ouder kan vòòr aanvang van de school telefonisch of per mail aan de leerkracht of aan de administratie door geven wanneer hun kind ziek is.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Als een kind leerplichtig is en staat ingeschreven op een school kan er in bijzondere gevallen vrijstelling worden gegeven van geregeld schoolbezoek. Hiervoor dient u schriftelijk toestemming te vragen. Een aanvraagformulier voor verlof is verkrijgbaar bij de administratie of bij de directie.   Ook is het te downloaden op onze website. Het aanvraagformulier dient altijd ondertekend ingeleverd te worden.   Er zijn twee soorten verlof:
1.  extra vakantieverlof;
2.  extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.  
Ad.1. Extra vakantieverlof: Is volgens artikel 13a van de Leerplichtwet alleen mogelijk als het wegens de specifieke aard van het beroep vaneen van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Onder “aard van het beroep” wordt alleen verstaan een beroep dat volledig afhankelijk is van de schoolvakanties. Dat geldt bijvoorbeeld voor een campinghouder, maar niet voor iemand die bij de spoorwegen werkt en in de zomervakantie om organisatorische redenen geen vrij kan krijgen. Ouders dienen hiervoor minimaal twee maanden van tevoren bij de directeur schriftelijk een verzoek in te dienen.   Verlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, onder de volgende voorwaarden:
•  het mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
•  het mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.  
De leerplicht ambtenaar komt bij deze aanvragen niet in beeld, tenzij men langer wegblijft dan is toegestaan door de directeur van de school. Hij of zij is dan namelijk verplicht om dit bij de leerplichtambtenaar te melden als vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim. Zou de directeur dit niet melden, dan kan ook hij of zij een boete krijgen!  
Ad.2. Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden   Dit kunnen plezierige maar ook vervelende omstandigheden zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen meer of minder dan 10 schooldagen per jaar. Verlof van 10 dagen of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur worden voorgelegd en op basis van de wet door de directeur worden afgehandeld. Als er voor meer dan 10 dagen per schooljaar verlof wordt gevraagd, dan moet dit schriftelijk bij de leerplichtambtenaar worden aangevraagd. De leerplichtambtenaar overlegt dan altijd met de directeur.   Volgens de richtlijnen mag alleen verlof worden gegeven:  
a.       voor het voldoen van een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b.       voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c.       voor gezinsuitbreiding voor ten hoogste 1 dag;  
d.       voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen afhankelijk van
          de vraag of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;  
e.       bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad, duur in overleg met de directeur;  
f.        bij overlijden: van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed-of aanverwanten in de 2e graad voor
          ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad voor ten hoogste 1 dag;  
g.       bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 

Dit betekent dat een extra wintersportvakantie, een extra lang weekend in het door opa en oma gehuurde huisje, deelname aan (sport)evenementen of een langdurig bezoek aan de familie in het land van herkomst in principe niet gelden als “gewichtige omstandigheden”.  Wie daar toch een beroep op wil doen zal een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er moeten overleggen waaruit blijkt dat het verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden. Maar de eerste stap blijft: tijdig overleg met de directeur.  
Ten slotte kan ook nog een beroep worden gedaan op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit de aangehangen godsdienst of levensovertuiging. Ook dit moet tijdig (uiterlijk 2 dagen vooraf) bij de directeur gebeuren.