Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
KBS De Pionier vindt het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk passend is bij hun eigen ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging nodig hebben, bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij op verschillende instructie- en verwerkingsniveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt van verschillen en kwaliteiten die kinderen met zich meebrengen. Het schoolondersteuningsprofiel van De Pionier is ook opgenomen op de website 'Scholen op de Kaart'.
Zorgstructuur De Pionier
1.1 zorgstructuur
Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en registreren, is er op De Pionier een duidelijke zorgstructuur. Naar aanleiding van observaties en toetsen bepaalt de leerkracht de onderwijs- en instructiebehoefte van de leerlingen. Toetsresultaten en groepsoverzichten worden volgens afspraak ingevuld, bijgehouden en geëvalueerd. Twee tot vier maal per jaar worden de overzichten geëvalueerd door de groepsleerkracht(en), samen met de intern begeleider en/of de remedial teacher. De evaluaties worden door de intern begeleider vervolgens besproken met de directie.
1.2 leerlingvolgsysteem
Door middel van het leerlingvolgsysteem volgen wij de leerlingen op een zo breed mogelijke manier en bewaken wij de voortgang van de kinderen en ons onderwijs. De resultaten van ons onderwijs meten wij via observaties , methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem van Cito. Met de gegevens van dit systeem bewaken wij de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijnen door de jaren heen. De observaties en methodegebonden toetsen geven ons een beeld van beheersing van de geoefende leerstof en zijn bepalend voor het rapport.
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het kleuterobservatiesysteem Leerlijnen 1-2 (Parnassys). De ontwikkeling van kinderen wordt met behulp van observatielijnen in kaart gebracht. In groep 1 kan de leerkracht er in overleg met de intern begeleider voor kiezen om in individuele gevallen de Cito’s Rekenen voor Kleuters en/of Taal voor Kleuters af te nemen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikgemaakt van het leerlingvolgsysteem van Cito voor de vakgebieden technisch lezen (AVI en DMT), begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en in kaart gebracht met behulp van een observatielijst die jaarlijks door de leerkrachten wordt ingevuld. Wij gebruiken hiervoor ZIEN! (Parnassys).

Overige toetsen of instrumenten die ingezet worden:
  • In groep 1, 3 en 5 wordt door de leerkrachten jaarlijks gescreend op hoogbegaafdheid met het instrument Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
  • In groep 8 wordt door een externe instantie de NIO-test afgenomen als ondersteuning van het schooladvies Voortgezet Onderwijs.
  • In groep 8 wordt conform wet- en regelgeving een eindtoets afgenomen. De Pionier heeft gekozen voor de IEP-eindtoets.
Het leerlingvolgsysteem wordt bewaakt door de intern begeleider en is toegankelijk voor leerkrachten. Ouders hebben inzagerecht en krijgen bij het rapport een overzicht van de resultaten van hun kind(eren) op de Cito-toetsen. Toetsen worden conform de daarvoor geldende richtlijnen afgenomen. Dit omvat onder andere de criteria voor het al dan niet afwijken van de standaard afnameprocedure (bijvoorbeeld bij dyslexie).
1.3 extra uitdaging
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan in de klas voorhanden is, werken in kleine groepjes bij de 'Kidskast' aan projecten die een beroep doen op hun creatieve denkvermogen (methode Pittige Plus Torens). Leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 die voldoen aan de door ons opgestelde criteria werken aan de projecten, waarbij ze eenmaal per week buiten de groep begeleiding krijgen van een leerkracht of een gastdocent.
De leerlingen van groep 1 t/m 2 kunnen ook werken uit de Kidskast, maar krijgen hierbij begeleiding van de eigen leerkracht. In het beleidsplan ‘excellente leerlingen’ is beschreven hoe de leerlingen met meer capaciteiten worden uitgedaagd.
1.4 hoogbegaafdheid
Binnen de vier scholen van onze scholenstichting is beleid ontwikkeld met betrekking tot de begeleiding van leerlingen die hoogbegaafd zijn. Twee medewerkers van de vier scholen zijn als coördinator aangesteld voor deze groep leerlingen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden specifiek onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van de vier scholen. Het gaat daarbij om de leerlingen bij wie volgens protocol hoogbegaafdheid vastgesteld is. Deze leerlingen komen één keer per week een volledige dag met medeleerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte van de andere scholen van de stichting bij elkaar in de Plusklas. De coördinatoren van de Plusklas kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan de leerkracht bij wie het hoogbegaafde kind in de groep zit. Het beleidsplan is ter inzage.
1.5 leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
De Pionier werkt met het drie-arrangementenmodel. Alle kinderen krijgen zo de instructie en leerstof aangeboden die nodig is om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De arrangementen worden samengesteld op basis van de onderwijs- en instructiebehoefte van de leerlingen.
Aan de leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van die leerstof wordt verlengde instructie en extra oefenstof gegeven. Leerlingen die met het basisaanbod de doelen leren beheersen hebben meestal voldoende aan de uitloopopdrachten die in de groep aanwezig zijn. Een aantal leerlingen zal de doelen beheersen met minder instructie en verwerkingsstof en krijgt in de groep verrijkingsstof uit de methode van het desbetreffende vak. Op deze manier komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de grootste groep leerlingen.
Sommige leerlingen hebben echter een specifieke onderwijsbehoefte. Deze leerlingen kunnen door de leerkracht worden besproken met de intern begeleider in de vorm van collegiale consultatie. Als de hulp van de intern begeleider specifiek wordt ingeroepen voor nader onderzoek of observatie van een leerling, worden de ouders daarvan in kennis gesteld door de leerkracht. Na observatie of onderzoek volgt er een gesprek met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. Samen wordt besproken wat de eventuele vervolgstappen zijn.
De verslagen van gesprekken, onderzoeken en leerlingbesprekingen worden bewaard in een (digitaal) leerlingendossier. Het dossier mag altijd ingezien worden door de ouders van het betreffende kind. In geval van verhuizing dan wel verwijzing, wordt een onderwijskundig rapport en het leerlingendossier naar de nieuwe school gestuurd. Dit rapport bevat alle relevante informatie over de betreffende leerling. Dossiers moeten twee jaar door de school worden bewaard en worden daarna vernietigd.
1.6.1 extra hulp en remedial teaching
Op De Pionier wordt binnen de daarvoor beschikbare tijd aan leerlingen remedial teaching of extra hulp binnen of buiten de groep aangeboden. Remedial teaching wordt gegeven door een remedial teacher en is gericht op (aanvankelijk) lezen, begrijpend lezen, rekenen of spelling. Extra hulp wordt gegeven door onderwijsassistenten en vrijwilligers. De intern begeleider coördineert de aanmeldingen. De remedial teacher en de intern begeleider zorgen er samen met de leerkracht voor dat de ouders op de hoogte blijven van de vorderingen.
1.6.2 psychologisch onderzoek
Soms is het gewenst of noodzakelijk om leerlingen door de schoolbegeleidingsdienst, het samenwerkingsverband of een andere externe partij nader te laten observeren en/of onderzoeken. Voor dergelijk onderzoek is altijd expliciet de toestemming van de ouders nodig.

1.7 de flexibele schoolloopbaan
Het is mogelijk dat uw kind (nog) niet toe is aan de overgang naar een volgende groep. Alle overwegingen zullen met ouders besproken worden, het definitieve besluit wordt genomen door de school. De leerkracht en de intern begeleider doen een voorstel aan de directie. De directeur neemt en is eindverantwoordelijk voor het besluit.

1.8 onderwijskundige zorg
Met Passend Onderwijs is de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is, zoekt de school gezamenlijk met ouders naar een passende school. School kan hierbij ondersteuning vragen bij de coördinator van het samenwerkingsverband. De kaders van de onderwijskundige en praktische mogelijkheden van ‘De Pionier’ staan beschreven in het Schoolondersteuningsplan.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Dat houdt in dat onze school, samen met alle scholen van de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, Ronde Venen, Oudewater en Montfoort, samenwerkt op het punt van onderwijskundige ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk leerlingen met succes de basisschool zullen doorlopen. Sommige leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte waarin de reguliere basisschool zonder ondersteuning niet kan voorzien. De ondersteuning voor deze leerlingen kan geboden worden door Passenderwijs.
Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie ‘Voor elk kind een passend aanbod’.
Voor kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is extra ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse expertise vanuit diverse achtergronden. Ook maakt plaatsing van een leerling op een school voor Speciaal (Basis)Onderwijs deel uit van de extra ondersteuning van Passenderwijs.
Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op www.passenderwijs.nl.
1.8.1 basis- en extra ondersteuning
Het onderwijskundige aanbod dat binnen het aanbod van De Pionier kan worden gerealiseerd staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit document is te vinden op de website van de school.
Binnen het samenwerkingsverband Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning zoals elke school die moet realiseren. Daarbij geldt de eis dat een school beschikt over het basisarrangement van de inspectie voor het onderwijs. De Pionier beschikt over dit basisarrangement. Uitgangspunten voor de basisondersteuning op een school zijn:
Preventieve interventie
Scholen nemen preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning noodzakelijk wordt.
Dit doen scholen in principe door het bieden van een veilige, gestructureerde leeromgeving binnen een ondersteuningsstructuur, die gericht is op preventief handelen en een handelingsgerichte aanpak.
Aanbod ondersteuning
Scholen zijn in staat ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders middels inzet van expertise en (incidenteel) onderwijsassistenten, stagiaires en/of vrijwilligers. De school onderhoudt samenwerking met diverse instanties en partners.
Inzet van instructie kan in enkele gevallen op maat plaatsvinden evenals individuele leerroutes. Diverse materialen en methoden zijn aangepast op de meest gangbare individuele onderwijsbehoeften, waaronder onderwijsbehoeften op het sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van extra uitdaging. De school werkt met een protocol voor pesten, dyslexie, dyscalculie en medische handelingen. De lokalen en fysieke voorzieningen binnen scholen zijn veilig en bereikbaar.
Bekwaamheid leerkrachten
Leerkrachten kunnen aansluiten op de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het overbrengen van vaardigheden en kennis, kunnen omgaan met verschillen in ontwikkeling van kinderen, zijn in staat een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep te creëren, werken effectief samen met collega’s, ouders en (keten)partners en zijn in staat actief te reflecteren op eigen bekwaamheid.
Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te kunnen bieden. Hiervoor is een intern begeleider in staat gesteld om coördinatie-, signalering-, en ondersteuningstaken uit te voeren. Daarbij wordt binnen de school op een planmatige wijze de onderwijsbehoeften van kinderen besproken en draagt de school zorg voor het in- en uitstroombeleid op basis van regionale afspraken.

Handelingsgericht werken

Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband geven de ondersteuning vorm volgens de zeven principes van Handelingsgericht Werken (HGW).
Deze zeven principes zijn: (1) onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt van het onderwijs, (2) leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking, (3) leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen, (4) de positieve benadering van leerkrachten naar kinderen staat centraal, (5) de school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen, (6) de inzet van de ondersteuning is doelgericht, en (7) ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats.
1.9 leerlingen met een visuele of communicatieve beperking
Als De Pionier niet in de onderwijsbehoefte van een leerling met een visuele of communicatieve beperking kan voorzien is het mogelijk een leerlinggebonden budget aan te vragen. Met dit budget kan extra ondersteuning op school en/of ambulante begeleiding worden gefinancierd.
1.10 langdurig zieke kinderen
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan (langdurig) zieke kinderen. Bij de schoolbegeleidingsdienst CED zijn gespecialiseerde consulenten in dienst.  Zij hebben als taak om zowel de leerling als de leerkracht te begeleiden in het veranderde leerproces. Aanmelding voor begeleiding van uw kind gaat via de leerkracht.
1.11 Schorsen en verwijderen
Op de website Scholen op de kaart is als bijlage het beleid Schorsen en Verwijderen opgenomen.