Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De resultaten van het onderwijs zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Resultaten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld in het rapport of in het leerlingvolgsysteem. Bij een objectieve meting van de resultaten worden gestandaardiseerde toetsen gebruikt. Deze gestandaardiseerde toetsen houden geen rekening met het individuele kind. Daarom zeggen deze resultaten niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat de school in gemiddeld acht jaren uit de kinderen haalt én toevoegt, is de kwaliteit.
Omdat elk kind uniek is, kunnen de uitgangssituaties en daardoor ook de resultaten verschillend zijn. Kwaliteit van onderwijs uit zich in het welbevinden van het kind enerzijds (het kind gaat met plezier naar school) en het eruit halen wat erin zit anderzijds (de resultaten van het kind zijn naar vermogen): kinderen voelen zich veilig en voldoende uitgedaagd. De school meet dit onder andere door periodiek een tevredenheidspeiling af te nemen onder leerlingen, ouders en personeel.
De school is natuurlijk ook geïnteresseerd in de cijfermatige weergave van de resultaten op de methodeonafhankelijke instrumenten en toetsen. 
De vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen worden gemeten met de Citotoetsen. Op al deze vakgebieden voldeed de gemiddelde groepsscore de afgelopen vier jaren ruim aan de door de inspectie gestelde norm voor onze school. In de ontwikkelingslijnen uit het leerlingvolgsysteem is af te lezen dat er jaarlijks voldoende groei van de vaardigheidsscores is. De school heeft, als aanvulling op de inspectienormen, eigen ambities opgesteld. Na elke toetsafname wordt in een opbrengstrapportage geëvalueerd of deze zijn gehaald. De school verantwoordt zich over haar opbrengsten via de website www.scholenopdekaart.nl.
Voor de tussentijdse resultaten gebruiken wij de Cito midden en eindtoetsen vanaf groep 2. De toetsen worden door de leerkrachten en de intern begeleider geanalyseerd. In de groepsbesprekingen worden deze analyses van de leerkrachten en de intern begeleider besproken. De resultaten worden gebruikt om een nieuw groepsoverzicht of (individueel) plan van aanpak te maken, waarin we de leerlingen indelen op niveau. In de groepsoverzichten worden niet alleen de doelen benoemd, maar wordt ook de beste aanpak voor deze leerling(en) beschreven. Schoolbreed worden de resultaten besproken, om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en eventuele aandachtspunten vast te stellen.