Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Ouders en verzorgers zijn voor KBS De Pionier belangrijke partners. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt samen vorm gegeven aan goed onderwijs. Meehelpen en -praten door ouders en verzorgers wordt door ons zeer op prijs gesteld. KBS De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor (contactgegevens staan in het Jaarboekje en op de website van de school). Ook participeren ouders in thematische werkgroepen (in 2019-2020 is het thema Ouderbetrokkenheid en Communicatie). Contact met de ouders vinden wij van essentieel belang. Het voedt en stimuleert de samenwerking tussen school en gezin.
Ouders en verzorgers worden primair via de leerkrachten geïnformeerd over het onderwijs en de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren). Verder communiceert de school via 2-wekelijkse nieuwsbrieven, de Parro-app en het Ouderportaal van Parnassys. Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Contact met de ouders en verzorgers vinden wij van essentieel belang. Het voedt en stimuleert de samenwerking tussen school en gezin. Op KBS De Pionier worden hiervoor ouderinformatieavonden, voorlichtingsavonden, rapportbesprekingen en inloopmomenten georganiseerd. 
Om ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind en ons te verantwoorden over de individuele opbrengsten, worden elk schooljaar twee rapporten opgesteld en is er gelegenheid voor vier oudergesprekken. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek. Met de groepsleerkracht(en) kan dan van gedachten worden gewisseld over het beeld van de ouders over hun kind en worden doorgepraat over de onderwijsbehoefte van de leerling en een eventueel plan van aanpak. Dit gesprek is medio september. In november staan er facultatieve gesprekken gepland over de voortgang van de leerlingen.
Het eerste rapport verschijnt in februari. Tijdens het  rapportgesprek, dat medio februari plaatsvindt, komen de resultaten, die op het eerste rapport staan aan bod. Eind april zijn er gesprekken gepland, die op aanvraag van de ouders of de leerkracht plaatsvinden.
De periodes waarin de oudergesprekken worden gehouden staan in het jaarboekje en op de website. De school streeft ernaar om de planning van de gesprekken tijdig te communiceren. Bij verhindering van ouders is het opnieuw inplannen van het betrokken gesprekken beperkt mogelijk.
Het kennismakingsgesprek met de leerkracht(en) en het rapportgesprek zijn voor alle ouders bedoeld, terwijl een eventueel derde gesprek en het gesprek naar aanleiding van het tweede rapport plaats vindt op uitnodiging van de leerkracht of op verzoek van de ouders. Uiteraard is er, los van de rapportavonden, gelegenheid om een persoonlijk gesprek met de leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en/of de directeur te hebben. Voor het maken van een afspraak zijn de teamleden telefonisch na de lessen of per e-mail bereikbaar.
Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt een algemene informatieavond gehouden waarop u van de directie en van de leerkracht(en) zowel algemene als meer specifieke informatie krijgt over de inhoud van het betreffende leerjaar. In de loop van het schooljaar zijn er dan nog een aantal inloopmomenten, waaronder een inloopavond. Het tijdstip van de inloopmomenten wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief. U kunt dan samen met uw kind het werk, dat de voorgaande periode is gemaakt, bekijken.
Echtscheiding
Het kind staat bij ons op school centraal. Daarom stellen wij het op prijs als oudergesprekken met beide ouders gelijktijdig gevoerd kunnen worden. Als ouders niet gezamenlijk op gesprek komen, gaan wij er in principe vanuit dat informatie tussen ouders gedeeld wordt. Soms is dat vanwege een scheiding moeilijk. De school handelt dan altijd conform wet- en regelgeving en volgens ons protocol “Omgaan met gescheiden ouders”. De opstelling van de school is principieel neutraal. Het protocol ligt ter inzage op school.
Schooladvies Voortgezet Onderwijs
Aan het eind van het schooljaar in groep 7 krijgen ouders van de groepsleerkracht het voorlopig schooladvies VO te horen. Met dit voorlopig advies kunnen ouders en leerlingen gericht scholen in de regio gaan bezoeken tijdens de open dagen. Begin groep 8 krijgen ouders uitgebreide informatie over de procedure van verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Het schooladvies geeft aan welk type onderwijs volgens ons voor het betreffende kind het meest geschikt is. Wij kijken daarbij naar resultaten, talent, inzet, doorzettingsvermogen en belangstelling. Op basis van de expertise en ervaring van de leerkrachten, observaties,  rapporten en het leerlingvolgsysteem van de voorgaande jaren wordt een inschatting gemaakt van het instroomniveau Voortgezet Onderwijs van de leerlingen. Dit gebeurt in commissie (alle betrokken bovenbouwleerkrachten en de intern begeleider denken mee) en onder verantwoordelijkheid van de directie.
De Pionier heeft ervoor gekozen om naast de eigen gegevens ook een onafhankelijk instrument, de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs), in te zetten ter ondersteuning van het opstellen van het advies. Met dit instrument worden de cognitieve capaciteiten van het kind in kaart gebracht.
In groep 8 (februari) wordt door de school het definitieve advies geformuleerd. Dit advies krijgen ouders voor het adviesgesprek thuisgestuurd. Tijdens het adviesgesprek wordt het formulier afgerond, waarna de groepsleerkracht de leerlingen gaat aanmelden op het voortgezet onderwijs. In april volgt de centrale eindtoets. Naar aanleiding van de uitslag hiervan kan het advies nog naar boven worden bijgesteld. Naar beneden bijstellen van het advies is niet toegestaan.
Scholen voor voortgezet onderwijs berichten ouders en leerlingen in mei over de definitieve aanname.

Wat is de klachtenregeling van de school?
Een goed, veilig klimaat en goede communicatie zijn voorwaarden voor een goed functionerende school. Toch zijn er situaties denkbaar waarin en waardoor een klacht ontstaat. Ouders met een klacht gaan in eerste instantie naar de groepsleerkracht van het kind.
Scholenstichting Pastoor Ariëns hanteert, als het bevoegd gezag van de school, een klachtenregeling. Klachten kunnen te maken hebben met (vermeende) vormen van machtsmisbruik. Hierbij kunt u denken aan pestgedrag, discriminatie of vormen van seksuele intimidatie. Klachten kunnen ook het onderwijs zelf betreffen.
Klachten of vragen die direct met uw kind en/of met het onderwijs in de groep te maken hebben, kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en uw kind luistert. Vervolgens zoekt de leerkracht met u naar de best mogelijke oplossing.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De interne contactpersoon zorgt ervoor dat klachten van kinderen en ouders op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.
Elke ouder of elk kind kan een beroep op de interne contactpersoon doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.
In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs, waarbij onze stichting is aangesloten. Ons bestuur hanteert het landelijk model klachtenregeling.
Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor de scholen van onze stichting is dat een gecertificeerd deskundige van de CED-groep. Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie voor katholiek onderwijs. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw kind hierbij behulpzaam zijn.
De namen van de interne contactpersonen (ICP) van de school worden genoemd in het jaarboekje. Dat geldt ook voor de overige betrokken functionarissen. De klachtenregeling staat ook als download op de website van de school.
Samengevat:
  1. Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht; indien nodig:
  2. Treedt u daarna in overleg met de interne contactpersoon of de directeur van de school.
  3. Komt u er met de schooldirecteur niet uit, dan kunt u via het secretariaat een afspraak maken met de algemeen directeur van de scholenstichting.
  4. Leidt het overleg met de algemeen directeur niet tot een voor het kind of ouder(s) bevredigend resultaat, dan kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.
  5. Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (St. GCBO). De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.
Op de website Scholen op de kaart is als bijlage de volledige regeling en de namen van de betrokken functionarissen opgenomen. 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Meehelpen en meepraten door ouders wordt door ons zeer op prijs gesteld. De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor.
Oudervereniging en Ouderraad
De ouders zijn verenigd in de oudervereniging De Pionier en kiezen de leden van de ouderraad (OR). De OR heeft als belangrijkste taak het contact te onderhouden tussen de ouders en de school. Ouders van leerlingen op school zijn zolang een kind op school is ingeschreven automatisch lid van de vereniging tenzij zij daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Om administratieve redenen worden naam- en contactgegevens, maar pas na gegeven toestemming, gedeeld tussen school en oudervereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester van de OR vormen tevens het bestuur van de oudervereniging.
De OR coördineert en ondersteunt diverse schoolactiviteiten en int en beheert daartoe onder andere een vrijwillige ouderbijdrage. De OR heeft samen met het team werkgroepen ingesteld. Deze werkgroepen verzorgen een aantal schoolactiviteiten zoals het sinterklaas- en het kerstfeest.
Praktische hulp van ouders en verzorgers wordt gevraagd voor en gegeven door klassenouders, bij feesten, vieringen of excursies, maar ook bij praktische klusjes binnen de school. Leden van de Ouderraad spelen een belangrijke rol bij het organiseren van bijvoorbeeld het schoolreisje, het sinterklaasfeest, Carnaval of het schoolvoetbaltoernooi.
In de loop van het schooljaar wordt voor alle ouders een algemene ouderavond georganiseerd waar de OR verantwoording aflegt over de werkzaamheden van het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar besproken worden. Tevens worden dan nieuwe ouderraadsleden gekozen door de leden van de oudervereniging en wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld.
Medezeggenschapsraad
Meepraten is geregeld in de Wet Medezeggenschap. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Zij worden voor vier jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol in de MR. Uiteraard moeten ouders, die in de MR zitting hebben een kind op school hebben en dienen zij de doelstellingen van de school te onderschrijven. De taken en bevoegdheden van de MR liggen vast in het medezeggenschapsraadsreglement.

Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€55,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Carnaval
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Deze kosten hebben met name betrekking op de vrijwillige bijdrage voor de tussenschoolse opvang. Deze bijdrage wordt gevraagd zodat professionele krachten (pedagogisch medewerkers) kunnen worden ingezet tijdens de lunchpauze van de leerlingen. Hierdoor is sprake van een verantwoorde invulling van deze pauze voor de leerlingen en voldoet de school voor de medewerkers aan wettelijke bepalingen en de cao. De hoogte van de bijdrage is per schooljaar per leerling 70 euro (prijspeil 2019-2020). 
In de groepen 7 en 8 worden eenmalig aanvullende vrijwillige bijdragen gevraagd voor de schoolkampen van respectievelijk 75 en 147,50 euro per leerling (prijspeil 2019-2020). 
Alle genoemde bedragen zijn vastgesteld na instemming door de MR.
Extra informatie over ouderbijdrage
Om een aantal activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor het volgende schooljaar wordt jaarlijks op de algemene ouderavond vastgesteld. Kinderen worden, vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage door hun ouders, niet buitengesloten van activiteiten. Deze vrijwillige ouderbijdrage staat los van de vrijwillige bijdrage die door de school voor de tussenschoolse opvang/het overblijven wordt gevraagd, zodat beiden transparant zijn te verantwoorden.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het bestuur van Scholenstichting Pastoor Ariëns heeft voor alle kinderen van de basisscholen binnen de stichting een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor alle bij de activiteiten in en rond de school betrokken personen gedurende hun verblijf op school of tijdens andere activiteiten in schoolverband en wel de gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van personeel (in de ruimste zin van het woord) van de verzekerde scholen. Ook is meeverzekerd de benodigde reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de genoemde schoolactiviteiten.
De ongevallen verzekering biedt dekking voor bijvoorbeeld geneeskundige kosten, tandheelkundige kosten, (blijvende) invaliditeit en overlijden (met inachtneming van de polisvoorwaarden).
Naast de ongevallen verzekering is er een schadeverzekering voor verkeersdeelnemers. Deze verzekering biedt dekking voor werknemers of personen die op verzoek van de school (verzekeringnemer) deelnemen aan het verkeer. Deze verzekering biedt dekking voor schaden aan personen en lijfgoederen als gevolg van een verkeersongeval.
U dient zelf ook over een WA-verzekering voor uw gezinsleden te beschikken. De school sluit elke aansprakelijkheid ten aanzien van schade aan of diefstal van privé-eigendommen uit. Mocht u onverhoopt een beroep doen op één van deze verzekeringen, wilt u dan contact opnemen met de directie van de school.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ziekmeldingen vinden, voor aanvang van de lessen, telefonisch plaats via de administratie van de school.

Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Extra verlof kan aangevraagd worden via een formulier dat is in te vullen op de website van de school.
Op de website Scholen op de kaart is als bijlage het leerplichtbeleid van De Pionier opgenomen.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?