Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Ouders en verzorgers zijn voor KBS De Pionier belangrijke partners. Vanuit een eigen verantwoordelijkheid wordt samen vorm gegeven aan goed onderwijs. Meehelpen en -praten door ouders en verzorgers wordt door ons zeer op prijs gesteld. KBS De Pionier heeft daar onder andere een goed functionerende ouder- en medezeggenschapsraad voor (contactgegevens staan in het Jaarboekje en op de website van de school). Ook participeren ouders in thematische werkgroepen. Contact met de ouders vinden wij van essentieel belang. Het voedt en stimuleert de samenwerking tussen school en gezin.
Ouders en verzorgers worden primair via de leerkrachten geïnformeerd over het onderwijs en de ontwikkeling en voortgang van hun kind(eren). Verder communiceert de school via 2-wekelijkse nieuwsbrieven, de Parro-app en het Ouderportaal van Parnassys. 

Echtscheiding
Het kind staat bij ons op school centraal. Daarom stellen wij het op prijs als oudergesprekken met beide ouders gelijktijdig gevoerd kunnen worden. Als ouders niet gezamenlijk op gesprek komen, gaan wij er in principe vanuit dat informatie tussen ouders gedeeld wordt. Soms is dat vanwege een scheiding moeilijk. De school handelt dan altijd conform wet- en regelgeving en volgens ons protocol “Omgaan met gescheiden ouders”. De opstelling van de school is principieel neutraal. Het protocol ligt ter inzage op school.