Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Doe meer met Bas
Leerlijnen van Parnassys groepen 1 en 2 (vanaf mei 2019 ook in PSZ)
Logo 3000
Piramide
Aanvullende progamma’s
Boekenpret
Overstap
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Binnen het Kindcentrum zijn de volgende zaken op elkaar afgestemd:
  • Er is 1 missie en visie die in overleg met elkaar tot stand is gekomen
  • Er is 1 pedagogisch beleid dat ook met elkaar is afgestemd
  • Er is afstemming w.b. methode en leermiddelen (bijv.  LOGO 3000, Piramide, digitale talentenmap; Leerlijnen)
  • Iedere dag start men vanaf de psz. t/m groep 3 iedere dag met een werkmoment voor ouders en kind.
  • Er is 1 inschrijfformulier ontwikkeld voor ouders die zich aanmelden bij het Kindcentrum.
  • 1 IB vanaf mei 2019.
  • Er is zowel een warme als harde overdracht geregeld tussen medewerkers.
  • Scholing, vergaderingen en studiedagen worden indien het onderwerp dit verlangt gezamenlijk gevolgd.
  • Het MT is samengesteld uit bouwcoördinatoren, locatiemanagers ( school en kinderopvang) en de directeur, zodat de doorlopende lijn gewaarborgd en verbeterd kan worden en innovaties voor het hele kindcentrum geïmplementeerd kunnen worden.
  • Personeelsdag wordt ook voor het hele team van het kindcentrum georganiseerd. (sociale aspect)