Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
De visie van De Sprong op ouderbetrokkenheid:
Wij willen het beste uit de leerlingen halen.  Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden op school bij de kinderen. School en ouders zijn partners in opvoeding en onderwijs.  Vormen van ouderbetrokkenheid en inzet van ouders kan op meerdere manieren vorm krijgen.
Daarvoor onderscheiden wij activiteiten die respectievelijk te maken hebben met: meehelpen, meedenken en meebeslissen
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Wij informeren ouders via een maandelijkse nieuwsbrief, de website en facebook. 
Uitnodigingen en brieven worden via ParnasSys gemaild of geprint met de leerlingen meegegeven.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Wij werken met een interne contactpersoon en een externe vertrouwenspersoon.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Jaarlijks kennismakingsgesprekken
Wekelijks spreekuur bij directie
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Meehelpen bij Techniek, handvaardigheid, spel, Sinterklaas, Kerst, Pasen en Eindfeest. De Overblijf tussen de middag.
Meedenken in de ouderraad en Medezeggenschapsraad.
Meebeslissen in de Medezeggenschapsraad.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€29,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Eindfeest
 
Pasen
 
Voorleesontbijt
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Kosten voor schoolreizen en schoolkamp
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ouders melden hun kind telefonisch ziek.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders vragen verlof aan via een aanvraagformulier 'extra verlof'.