Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Namelijk:
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Piramide
Uk & Puk
Aanvullende progamma’s
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Werkmap Gecijferd bewustzijn
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
De Voorschool van de IJdoornschool werkt met twee methodes: "De Piramide en Uk & Puk". Deze taalmethodes sluiten aan op het programma wat wordt aangeboden in de kleutergroepen. De methodes vormen een doorlopende leerlijn. De methode Piramide wordt voortgezet in de groepen 1 en 2.
Voorafgaand aan de plaasting in een kleutergroep vindt er een warme overdracht plaats waarbij de leidsters van de voorschool contact leggen met de kleuterleerkracht. Vervolgens maken ouders een afspraak met de leerkracht voor een wenochtend voor hun kind.