Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap). Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
De Buitenhof wordt bezocht door leerlingen die specifieke problemen ondervinden in relatie tot zichzelf en / of hun omgeving waarvoor (tijdelijk) binnen andere onderwijsvormen geen adequate oplossing voorhanden is. We hebben te maken met leerlingen die ernstig in hun schoolse en sociale ontwikkeling bedreigd zijn en waarbij zij en hun omgeving niet in staat zijn hier effectief mee om te gaan.
Binnen de Buitenhof wordt onderwijs gegeven aan jongeren met ontwikkelingsstoornissen, zowel internaliserende stoornissen als externaliserende stoornissen middels de best practice aanpak per problematiek. Primair ligt het accent op de internaliserende stoornissen. De Buitenhof komt tegemoet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen met deze problematiek.
In een klimaat waar de vertaalslag van specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische kennis en kunde, geborgenheid, veiligheid en structuur centraal staan, wordt de ontwikkeling van de leerling in de gewenste richting gebracht en gehouden. 
De Buitenhof maakt tevens gebruik van de Gezonde School, waarbij gezondheid in de breedste zin van het woord centraal staat. De leerlingen krijgen oa voorlichting op het gebied van gezonde voeding, social media en middelen gebruik. Ook seksualiteit en relaties komt aan bod middels “Lang leve de liefde” en  “Helse liefde”,  dat inzicht geeft over loverboys en hun slachtoffers.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Zelfbeeld
Werkhouding
Sociaal gedrag
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Leerlijnen (CED-groep)
Stage
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen leerlingvolgsysteem
Observaties
Portfolio Sociale Competenties
Teacher Report Form (TRF)
SAQI
Leren leren
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Stage
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen leerlingvolgsysteem
Observaties
Portfolio Sociale Competenties
Teacher Report Form (TRF)
SAQI
Leren taken uitvoeren
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Stage
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen leerlingvolgsysteem
Observaties
Portfolio Sociale Competenties
Teacher Report Form (TRF)
SAQI
Leren functioneren in sociale situaties
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Stage
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen leerlingvolgsysteem
Observaties
Portfolio Sociale Competenties
Teacher Report Form (TRF)
SAQI
Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief
Welke methode gebruikt uw school om aan deze kerndoelen te werken?
Stage
  
Op welke wijze worden de vorderingen van de leerlingen in kaart gebracht?
Eigen competentielijst
Eigen leerlingvolgsysteem
Observaties
Portfolio Sociale Competenties
Teacher Report Form (TRF)
SAQI
Welke mogelijkheden voor verdiepte zorg voor groepen of individuele leerlingen zijn beschikbaar binnen de school?
Logopedie