Financiën
Wat waren de financiële kengetallen van het bestuur in 2015?
 
Bestuur
Vergelijkingsgroep
Rentabiliteit
-2,0 %
0,7 %
Rentabiliteit (driejaarsgemiddelde)
0,4 %
1,3 %
Solvabiliteit
0,71
0,77
Liquiditeit
2,73
3,59
Kapitalisatiefactor
58,1 %
54,5 %
Weerstandsvermogen
16,3 %
25,4 %
Toelichting van de school
Landelijk zijn een aantal kengetallen en signaleringsgrenzen vastgesteld voor de toetsing van de financiële structuur van onderwijsinstellingen in Nederland. Afwijkingen van de signaleringsgrenzen kunnen aanleiding zijn voor nader onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. De volgende kengetallen en signaleringsgrenzen zijn geformuleerd:  
Rentabiliteit
De rentabiliteit laat zien in welke mate de baten en lasten van het bevoegd gezag met elkaar in evenwicht zijn. Hierbij geldt een bovengrens van 5% van de totale baten en een ondergrens van 0% van de totale baten. Het jaar 2015 is afgesloten met een negatief exploitatieresultaat waardoor de rentabiliteit onder de ondergrens komt van 0%. Het streven is erop gericht dat vanaf het jaar 2016 en verder de rentabiliteit zich gaat bewegen tussen de 0%-5%.  
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het Eigen vermogen en het Totale vermogen en verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw en geeft aan in hoeverre aan de verplichtingen op de langere termijn kan worden voldaan. De ondergrens is 0,3 (30%). De solvabiliteit van Primus is in 2015 0,71 waardoor Primus kan voldoen aan de verplichtingen op lange termijn.   
Liquiditeit
De liquiditeit geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Het geeft aan in welke mate de stichting op de korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij geldt een bovengrens van 1,5 en een ondergrens van 0,5. De liquiditeit van Primus is in 2015 2,73  waardoor Primus kan voldoen aan de verplichtingen op korte termijn.  
Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor wordt berekend door het Eigen Vermogen (minus de waarde van de Materiële Activa) te delen door de totale baten. Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op kunnen duiden dat een deel van het kapitaal van een organisatie niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van haar taken. De totale baten voor het jaar 2015 bedragen € 7.300.000. Daarmee is Primus volgens de criteria van de Commissie Don een middelgrote organisatie. Daarbij geldt een signaleringsgrens van 35%-60%. De kapitalisatiefactor van Primus is in 2015 58,1% hetgeen inhoudt dat Primus het beschikbare kapitaal van de organisatie inzet voor de vervulling van haar taken.  
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt berekend door het Eigen Vermogen (minus de waarde van de Materiële activa) te delen door de totale baten. Het weerstandsvermogen is een buffer om eventuele tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen. De ondergrens van Primus is vastgesteld op 15%. Het percentage weerstandsvermogen is in 2015 16,3%. Daarmee heeft Primus voldoende buffer om tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen.