Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs tekunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. 
In de voortgangsgesprekken van leerlingen gaan kind-ouder-leerkracht met elkaar in gesprek. De zogenoemde KOL-gesprekken worden gehouden vanaf groep 5.
Onze school is een openbare school in een dorp. Naar de ouders en omgeving toe zijn er veel informele contacten. Het contact tussen ouders en school is laagdrempelig. Zo heeft iedere basisgroep een groepscommissie waarin voorafgaand aan de ouderraadsvergadering wordt gesproken over de groep als geheel op onderwijskundig en sociaal vlak.
De Ouderraad(OR) en de Medezeggenschapsraad(MR) vergaderen op dezelfde avond. Vanuit iedere MR is een ouder- en personeelslid vertegenwoordigd in OTMR (OT Nannewiid MR) en van daaruit een vertegenwoordiging in de GMR van Primus.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Voor de communicatie met ouders maken we gebruik van het Ouderportaal 'MijnSchool'. Op dit moment vindt u hierin onze nieuwsbrieven, oproepen en mail. Onze wens is om binnen enkele jaren de leerling voortgang via het portfolio met ouders te delen in plaats van het rapport.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Deze regeling kunt u vinden in onze schoolgids onder het kopje 'profiel' en op onze website www.haskerplak.nl
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Naast het zitting nemen in de MR of OR kunnen ouders ook op school assisteren. Bij diverse activiteiten is ouderhulp onontbeerlijk. Tijdens schoolreisjes hebben we soms extra hulp nodig. Bij sporttoernooien en excursies wordt ook vaak de hulp van ouders gevraagd. Wij hopen zo dat de verbondenheid met school wordt vergroot. Ouders die hulp aanbieden, zoals bij de crea-activiteiten of schoolreisjes, krijgen van te voren instructie.Veel ouders zijn behulpzaam in en rondom onze school, bijvoorbeeld:
·          het documentatiecentrum bijhouden en kinderen wegwijs maken in dit documentatiecentrum;
·          helpen bij de creatieve activiteiten;
·          helpen bij spelletjesmiddagen in groep 1/2;
·          maandelijks oud papier ophalen;
·          zorgen voor vervoer en begeleiding van excursies en schoolreisjes;
·          helpen schoonmaken van leermiddelen;
·          een gastles verzorgen;
·          verkeersveiligheid ondersteunen;
·          luizencontrole uitvoeren;
·          helpen met het versieren;
·          helpen bij het onderhouden van de school en het schoolplein. 
Opmerking: daar waar over ouders wordt gesproken kan in voorkomende gevallen ook verzorgers worden gelezen.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€20,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
iverse schoolactiviteiten waaronder bedrijfsbezoekjes en uitjes
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Bovenschools geregeld.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Mocht het voorkomen dat een leerling zich ziek voelt, maar wel op school aanwezig is dan wordt contact opgenomen met de ouder om te overleggen wat te doen. Een leerling mag alleen onder begeleiding van een volwassene naar huis onder schooltijd.Als een leerling niet naar school komt i.v.m. ziekte dan dient dit vóór 8.25 uur gemeld te worden op school? Dit kan telefonisch (0513-677369), via e-mail (ithaskerplak@primus.frl) of door middel van een briefje. Mocht een leerling afwezig zijn zonder opgaaf van reden, dan nemen wij contact met u op.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
In verband met de leerplicht wordt in beginsel geen verlof verleend voor het bezoeken van medisch specialisten en externe deskundigen. Dit dient plaats te vinden buiten schooltijd.Verlof kan aangevraagd worden via de directeur of het locatie aanspreekpunt met een verlofformulier. De gelden regels ten aanzien van het aanvragen en verkrijgen van verlof staan vermeld in onze schoolgids, www.haskerplak.nl of onder het kopje 'Profiel'.