Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Om goed onderwijs tekunnen bieden is het belangrijk dat leerkrachten, ouders en leerlingen respect voor elkaar hebben, open en eerlijk met elkaar communiceren en elkaar vertrouwen. 
In de voortgangsgesprekken van leerlingen gaan kind-ouder-leerkracht met elkaar in gesprek. De zogenoemde KOL-gesprekken worden gehouden vanaf groep 5.
Onze school is een openbare school in een dorp. Naar de ouders en omgeving toe zijn er veel informele contacten. Het contact tussen ouders en school is laagdrempelig. Zo heeft iedere basisgroep een groepscommissie waarin voorafgaand aan de ouderraadsvergadering wordt gesproken over de groep als geheel op onderwijskundig en sociaal vlak.
De Ouderraad(OR) en de Medezeggenschapsraad(MR) vergaderen op dezelfde avond. Vanuit iedere MR is een ouder- en personeelslid vertegenwoordigd in OTMR (OT Nannewiid MR) en van daaruit een vertegenwoordiging in de GMR van Primus.