Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten, Cito Midden, worden gebruikt om te analyseren, een meetmoment, zijn we ”op koers”, zijn de resultaten conform de verwachtingen van de leerkrachten. 

In januari worden de cito Midden toetsen Spelling, Begrijpend lezen, DMT (technisch lezen) en Rekenen/wiskunde afgenomen. Indien wenselijk worden Taal en Rekenen voor kleuters afgenomen. Leerkrachten, IB’er en directeur bespreken in een gezamenlijke teamvergadering de resultaten. Daarnaast analyseren de leerkracht(en) en de IB’er de resultaten van iedere leerling. 

De resultaten worden door de IB’er verwerkt in een diepteanalyse. Deze analyse bestaat uit  de trendanalyse  en de groepsanalyse uit het LVS (Leerling Volg Systeem). De trendanalyse laat zien wat vorige groepen op een bepaalde toets hebben gescoord. De groepsanalyse laat de resultaten van een bepaalde groep zien en wat deze groep vorige jaren voor resultaten heeft behaald. 

N.a.v. de resultaten en de analyses worden zo nodig interventies gepleegd. Een interventie kan zijn een andere methode aanschaffen, een andere methodiek gebruiken (bijvoorbeeld Meervoudige Intelligentie werkvormen, lesplein), of de effectieve lestijd anders indelen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van remedial teaching wordt er bekeken of dit genoeg effect geeft en/of de remedial teaching tijd anders ingezet moet worden. Ook leerkrachtengedrag kan geanalyseerd worden, dit gebeurt d.m.v. groepsbezoeken en/of beeldcoachen. Op basis van de analyse op leerling niveau kan er een Onderwijskundig Perspectief Plan(OPP) opgesteld worden, hierin wordt de extra hulp aangegeven, het doel wat behaald dient te worden en de evaluatie.