Oudertevredenheid
Toelichting van de school
De respons op deze vragenlijst was laag. De volgende afname (2019) zullen we een manier bedenken deze respons groter (en daarmee de uitkomst betrouwbaarder) te maken. Ouders geven aan dat de medezeggenschapsraad onvoldoende zichtbaar is en onvoldoende laat zien waarmee ze bezig is. We hebben daarom een MR-jaarplan opgesteld, waarin alles beschreven staat wat de MR dit jaar bespreekt (onderwerpen voor de agenda) op welke doelen de MR de directie bevraagt en algemeen: wat is de MR, doet de MR, wie hebben er zitting in de MR (en de zittingstermijnen). Op deze manier en door een presentatie aan het begin van het jaar tijdens de eerste informatieavond, hopen we de MR meer zichtbaar te maken.
Tenslotte verschijnt er elke maand in de Nieuwsbrief van school een nieuwsflits van de MR. Dit punt is hiermee opgepakt. Overige aandachtspunten uit deze rapportage zijn opgenomen in onze meerjarenplannen. Mooi om te zien hoe de ouders zaken benoemen die ook voor het team belangrijke aandachtspunten zijn. 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden:
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?