Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Wij vinden wij samenwerking tussen ouders, leerkrachten  en leerlingen heel belangrijk. Vanuit wederzijds vertrouwen, ieders eigen deskundigheid en met respect voor elkaars visie op het kind, streven ouders en leerkrachten samen hetzelfde doel na: een optimale ontwikkeling van het kind. Bij alle belangrijke zaken waar we mee bezig zijn als team, betrekken we de ouders bijvoorbeeld via ouderavonden en leerlingen bijvoorbeeld door de actieve leerlingenraad. Daarnaast vragen we ouders, leerlingen en leerkrachten regelmatig hoe ze denken over de school. 
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
We informeren ouders op verschillende manieren: via de nieuwsbrieven, de website en ouderavonden. Daarnaast zijn we bezig met het uitwerken van een andere manier van onze gesprekken met ouders: meer ouder/kind/school gesprekken en meer richting een gespreksarrangement: hoeveel gesprekken spreken we aan het begin van het jaar af met elkaar te hebben? Natuurlijk is er altijd ruimte om als daar behoefte aan is een afspraak te maken buiten de geplande overleggen om.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Deze klachtenregeling is terug te vinden op onze website. 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
ouderavonden met thema's
koffieochtenden met thema's
vragenlijsten
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Bij onderwijsactiviteiten als computerlessen, gastlessen, maar ook bij activiteiten als sportdagen, schoolreis, onze groengroep die het schoolplein onderhoudt (op Zuilenstein). We zoeken samen naar een mogelijkheid nog meer gebruik te maken van de kennis en kunde die ouders in huis hebben om daarmee ons onderwijsaanbod nog breder en aantrekkelijker te maken. 
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€22,50
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
   
aanvullende activiteiten
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
      
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Nee
Extra informatie over de schoolverzekering
Er is een verzekering op stichtingsniveau
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
telefonisch en via de mail voor 08.15 uur 
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Via een formulier (bij de directie) en via de website