Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
We vinden het belangrijk dat de kinderen en leerkrachten elkaar met respect behandelen. We verwachten dat ook van de ouders van de kinderen.Op obs Dubbeldam heerst een klimaat van veiligheid, vertrouwen in en respect voor elkaar. Dit realiseren we door elkaar te waarderen, goed te luisteren naar elkaar en ruzies altijd uit te praten.                             
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Verantwoordelijkheid
Respect
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Bij onze kinderen wordt vanaf groep 5 jaarlijks een sociale vragenlijst afgenomen. Ook de leerkracht volgt de kinderen volgens een aantal sociale indicatoren. De uitkomsten hiervan worden met elkaar vergeleken en besproken met de intern begeleidster. Als er op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling problemen zijn dan wordt hier door de school    (na overleg met de ouders) aandacht aan besteed. Dat kan in de vorm zijn van gesprekken met de leerkracht, schoolmaatschappelijk werk, maar ook inschakeling van externen behoort tot de mogelijkheden.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Kanjer trainingen
Rots & Water training