Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Professionalisering van leerkrachten:
Een leerkracht: Master Sen Taal
Voltallige team: verbetertraject rekenen
Voltallige team: omgaan met (on)gewenst gedrag
Voltallig team: muziekonderwijs
Voltallige team: nascholing 'vierxwijzer'
Scholing IB: nascholing LVAK, IB nascholing op bestuursniveau, intake gesprekken voeren met ouders
Twee leerkrachten: nascholing 'veilig leren lezen'
Vier leerkrachten: 'met sprongen vooruit'
Directie: scholing i.v.m. herregistratie
Verbeterthema's (zie ook het thema nascholing)
Aanbod voor meer en hoogbegaafden
Aanbod rekenen
Manier van lesgeven: Dim model, groep doorbrekend bij vierxwijzer, verder klassikaal
Rapporten, inhoud en outfit
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: