Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Kwaliteiten en onderwijsbehoeften
Onze leerlingen zijn afkomstig uit 23 landen en hebben uiteenlopende achtergronden. Voor een aantal van hen is de Nederlandse taal de tweede taal. Wij willen dat alle kinderen de Nederlandse taal goed beheersen en dat ze op alle gebieden in aanraking komen met de Nederlandse cultuur. We besteden veel aandacht om de ouders bij school te betrekken en de samenwerking tussen thuis en school te bevorderen.
Kinderen die behoefte hebben aan extra veiligheid, bieden wij aandacht, rust en veilige omgeving. Het beleid en de protocollen en handelswijze zijn hierop aangepast. De contacten met ouders zijn veelvuldig en direct.
Wij zijn door de grote verscheidenheid in de mogelijkheid om uitgebreid gebruik te maken van elkaars talenten en achtergronden. Onze school is sterk in het positief uitdragen van de Multiculturele samenleving. Ouders komen samen op school o.a. tijdens VVE bijeenkomsten, schoolfeesten, introductiedagen. Voor de kennismaking met ouders en leerling maken wij veel tijd vrij.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Veiligheid
Uniek en zelfstandig
Jezelf, elkaar en leefomgeving
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Onze schoolpopulatie is het uitgangspunt voor de gekozen kernwaarden.
Vanuit onze drie kernwaarden formuleren we o.a. de gedragsverwachtingen binnen de school en maken we ook de methodiekkeuzes.
De positief omschreven gedragsverwachtingen (PBS aanpak) zijn voor het plein, maar ook voor de gang, klas e.d. Het gewenste gedrag wordt beschreven en geoefend met de leerlingen.
De kernwaarden zijn te zien in ons dagelijks handelen, staan in onze schoolgids en op onze website beschreven.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Viseon
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)