Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Basisschool de Wegwijzer is een school voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De kinderen zijn naar leeftijd ingedeeld in acht jaargroepen. Onze school kent nu 11 groepen. De vier-jarigen die de school binnen komen, worden in een van de combinatiegroepen 1/2 geplaatst. Onze school heeft tevens de beschikking over twee onderwijsassistenten. Zij werken o.a. met leerlingen die speciale hulp nodig hebben bij de taalontwikkeling. De groepen 3 t/m 8 zijn leeftijdgebonden groepen. Hier worden alleen combinatiegroepen gevormd als het aantal kinderen van een bepaalde leeftijd meer is dan we voor de grootte van één groep verantwoord en/of werkbaar vinden. Er wordt naar gestreefd om de groepen zo klein mogelijk (20-25 leerlingen) te houden. Echter, de gevolgen van de krimp zijn in onze organisatie nu al voelbaar. Groepen van meer dan 25 leerlingen zullen in de toekomst noodzakelijk worden. Streven blijft om aandacht voor de individuele leerling te hebben om zodoende een goede basis te leggen voor de verdere ontwikkeling. We werken aan het vergroten van de zelfstandigheid en taakgerichtheid, waardoor er in alle groepen tijd vrij gemaakt kan worden voor extra ondersteuning.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Indien een leerkracht verlof aanvraagt bij directie wordt dit intern opgelost.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Muziek