Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Begin schooljaar 2019-2020 telt onze school ± 210 leerlingen. Door de maandelijkse instroom van nieuwe leerlingen varieert dit aantal voortdurend. Deze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen:
- Onderbouw: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 1/2c, groep 3a en groep 3b.
- Bovenbouw: groep 4/5a, groep 4/5b, groep 6, groep 7 en groep 8.
Bij de samenstelling van de groepen streven wij ernaar om de groepen 1/2 zo klein mogelijk te houden en de richtlijnen van VVE ten aanzien van groepsgrootte te handhaven. We werken met gecombineerde groepen 1/2, omdat dit mogelijkheden biedt aan jonge kinderen om op spelender wijze van elkaar te leren. Tevens biedt dit organisatorische voordelen t.a.v. de instroom van 4-jarige kleuters en kunnen we alle kleutergroepen relatief klein houden. In de groepen 4/5 wordt er anders georganiseerd. Er wordt uitgegaan van een heterogene stamgroep, waarbij er instructie op maat wordt gegeven in een kleine groep. De verwerking vindt plaats op het leerplein onder toeziend oog van de onderwijsondersteuner.  
Startklas
De startklas is voor leerlingen waarbij twijfels zijn ten aanzien van het volgen van het reguliere onderwijsaanbod. Leerlingen uit deze groep krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht. Deze leerkracht onderzoekt of er kansen zijn voor de leerling om uiteindelijk toch in het reguliere basisonderwijs in te stromen of dat een plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs noodzakelijk is. Door kinderen deze kans te bieden, worden zij niet meteen verwezen. De startklas wordt vier dagen per week vormgegeven en heeft als doel om te onderzoeken of meer leerlingen door deze onderwijssetting thuis nabij onderwijs kunnen volgen.  
Taalstimulering
De doorkijk (overzicht van onze leerlingpopulatie) laat zien, dat op De Wegwijzer veel kinderen starten met een taalachterstand. Deze leerlingen bieden wij extra ondersteuning door middel van een uitgebreider taalaanbod, naast het taalaanbod dat door de leerkracht in de klas gegeven wordt. De activiteiten worden begeleid door een leerkracht of onderwijsondersteuner. De intern begeleider zorgt, in afstemming met externe specialisten, voor een kwalitatief goede invulling van de taalstimulering. De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd tijdens de voortgangscontrole bespreking. De ouders van de leerlingen die deelnemen aan het taalstimuleringsprogramma worden geïnformeerd en uitgenodigd om een keer deel te nemen aan dit extra aanbod.  
Schakelklas
Basisschool De Wegwijzer maakt gebruik van de subsidieverlening beleidsregel subsidiëring extra leertijd 2018-2022, die de gemeente Heerlen beschikbaar heeft gesteld. Door extra leertijd willen wij het talent van leerlingen met een forse taalachterstand optimaal ontwikkelen, waardoor zij het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun mogelijkheden. De doelgroep bestaat uit leerlingen die een taalachterstand hebben van minimaal één jaar. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke leerlingen hier het beste baat bij hebben. Ouders/verzorgers van deelnemende leerlingen worden vooraf geïnformeerd en gedurende het proces op de hoogte gehouden. Gedurende schooljaar 2019-2020 zal de Schakelklas worden ingezet in groep 4 om de doorstroom naar groep 5 zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De selectie van de leerlingen gebeurt door de leerkrachten van groep 4 in afstemming met de Intern Begeleider. Er wordt een operationeel jaarplan opgesteld, waarin de ontwikkelingen van de schakelklas worden gemonitord.  
IMC-basis
Wij streven ernaar om het wereld oriënterend onderwijs geïntegreerd en betekenisvol aan te bieden in samenhang met de omgeving en de wijk. We willen leerlingen levensecht laten leren in contact met externen en buiten de muren van de school. Om dit te realiseren maken wij in groep 7 en 8 gebruik van IMC-basis. IMC-basis is gebaseerd op de pijlers democratie, participatie en identiteit. De coördinator van IMC-basis zorgt voor een aanbod (gebaseerd op leerlijnen), waarbij mensen vanuit het bedrijfsleven gastlessen komen geven. De leerkrachten stemmen het onderwijs van de vakken van wereldoriëntatie, taal, rekenen, 21-eeuwse vaardigheden en burgerschapsonderwijs af op het aanbod van IMC-basis. De school zal deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek ten dienste van IMC-basis. De eerste onderzoeken tonen aan dat de leerlingen meer zelfvertrouwen hebben tijdens toetsen en beter in staat zijn om verbindingen te leggen.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Vervangingen van het verlof waarop het personeel recht heeft, worden intern opgelost. Dit lukt echter niet altijd. Er wordt dan naar andere oplossingen gezocht. We denken hierbij aan de inzet van vrij geroosterde leerkrachten met andere taken, groepen samenvoegen, alternatief lesprogramma en in uiterste noodzaak leerlingen vrij geven. De opvang voor de leerlingen is echter gegarandeerd.  
Eerste dag geen vervanging
De directie zorgt altijd voor een oplossing, zodat de kinderen niet naar huis worden gestuurd zonder dat de ouders een dag de tijd hebben gehad om een oplossing te vinden. Oplossingen die kunnen worden toegepast;
- Onderwijsondersteuner inzetten.
- LIO-stagiaire inzetten.
- Leerlingen verdelen over overige groepen.
- Gebruikmaken van mogelijkheden binnen de concepten Onderwijs Anders Organiseren.
- IB-er voor de klas (maximaal voor één dagdeel).
- Directielid voor de klas (maximaal voor één dagdeel). 
Tweede en volgende dag(en) geen vervanging
Interne reorganisatie, inzet cluster collega of kinderen naar huis.
- Directie maakt de afweging of een interne reorganisatie of de inzet van een cluster collega mogelijk is of dat een groep kinderen thuis blijft.
- Randvoorwaarde: de IB-er of directeur worden niet ingezet voor vervanging om essentiële taken in de school niet in gevaar te brengen.

Per school wordt een afweging gemaakt of opvang mogelijk is;  
- Personeel alleen extra uren laten werken op basis van vrijwilligheid. 
- Personeel eventueel naar een andere groep na overleg in het team.  
- Verdelen van groepen zoveel mogelijk voorkomen i.v.m. onderwijskwaliteit.
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
  
 
Muziek
Spel en beweging / bewegingsonderwijs