Voor- en vroegschoolse educatie
Wat is voor- en vroegschoolse educatie?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt ingezet om onderwijsachterstanden te voorkomen. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Om een slechte start op de basisschool te voorkomen, krijgen kinderen met een risico op achterstanden via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling.
 
Vóórschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar en wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Aanmelding gaat meestal via het consultatiebureau. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.
 
Hier ziet u of de school een VVE school is en hoe zij dit heeft georganiseerd.
Toelichting van de school
In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist 3.0. In deze methode worden de verschillende vakgebieden gebundeld binnen een thema. Elk thema duurt ongeveer 4 weken. Ouders worden door middel van themabrieven en de spelinloop geïnformeerd over het thema. Er wordt veel aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. Er is een intensieve samenwerking met de logopediste, een intensieve aanpak betreffende het woordenschatonderwijs en de leertijd voor taal wordt uitgebreid. De methode zorgt tevens voor een doorlopende leerlijn naar groep 3 in het gebruik van de methodes Veilig leren lezen en Pennenstreken.
Is de school een VVE-school?
Ja
Werkt de school samen met andere partijen?
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in het gebouw van de school.
Welke VVE programma’s worden door de school gebruikt?
Integrale programma’s
Schatkist
 
Op welke wijze wordt de samenwerking met de peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf vormgegeven?
Er is veel onderling overleg tussen de leidsters van de peuterspeelzaal en de groepsleerkrachten van de basisschool over de aan te bieden thema’s. Dit is het zogenaamde koppeloverleg. Zo ontstaat er een doorgaande lijn.