Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Obs De Woelwaters levert meer dan de basiskwaliteit die u van een school mag verwachten.
Wij zijn een lerende school en op alle niveaus blijvend in ontwikkeling. We volgen jaarlijks teamscholingen en individuele trainingen en hebben een teamcultuur waar we continu leren van elkaar. Er zijn diverse individuele specialisaties binnen het team, maar nemen ook actief deel aan de bovenschoolse netwerken binnen Paraat Scholen. 
De school beschikt over een School Management Team bestaande uit 3 bouwcoördinatoren, IB-er en directeur. De focus van onderwijsontwikkeling ligt op leerkrachtvaardigheden en reflectie.  
Tijdens vergaderingen, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen staat ons onderwijs regelmatig ter discussie en wordt indien nodig of wenselijk bijgesteld.
Daarnaast houden we onze prestaties en ontwikkelingen regelmatig tegen het licht m.b.v. tevredenheidspeilingen en data-analyses. In onze ogen is er altijd ruimte voor verbetering. Onze breed gedragen onderwijsvisie is in de te maken keuzes altijd leidend. 
Bovenstaand systeem voor kwaliteitszorg heeft voor de komende periode gerelateerd in onderstaande speerpunten: 
  • Leesplezier (Technisch en begrijpend lezen) 
  • Rijk kleuteronderwijs, Rijk spel 
  • Invoering ERWD-protocol, kwaliteitsimpuls rekenonderwijs  
  • Klassenmanagement en instructie
  • Muziekimpuls 
  • Oriëntatie op gepersonaliseerd leren
  • Op weg naar een IKC. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: