Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Open en Gastvrij
Oog voor ieder kind
Plezier
Betrokkenheid en uitdaging
Kwaliteit
Wat is de missie/visie van de school?
Plezier
Voor ons is 'plezier in leren' en 'vertrouwen in eigen kunnen' essentieel om tot leren te komen. In de huidige maatschappij leren wij een leven lang; het is dus extra van belang om kinderen te laten ervaren dat leren vooral leuk is. Hoe u dat terugziet? Aan de stralende ogen en intens betrokken blikken van onze leerlingen!
Open en gastvrij
Bij ons op school voelen ouders en kinderen zich snel thuis. Het team is warm, hartelijk en gastvrij. Het belang van uw kind(eren) staat voorop en is leidend in alle keuzes die we maken. Een goede samenwerking met ouders/verzorgers is voor ons van groot belang.
Wij zijn heel bewust een openbare school. Openbaar in de zin van toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof, levensbeschouwing of ras. Kinderen groeien met elkaar op in een samenleving met mensen uit allerlei culturen, een samenleving van rijk en minder rijk, zwart en wit. Op onze basisschool is er plaats voor iedereen.
Oog voor ieder kind
Bij ons op school hebben alle medewerkers oog voor ieder kind. We stemmen ons onderwijs af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. Dit geldt voor alle ontwikkeling- en vormingsgebieden. We doen dit met de inzet van onderstaande uitgangspunten en middelen:
  • Meervoudige intelligentie: De Woelwaters houdt rekening met de verschillende leerstijlen die kinderen hebben. De één leert makkelijkers met getallen, de ander is talig, sommige kinderen leren door te bewegen of met het zingen van liedjes, weer anderen leren door in de natuur bezig te zijn of door goed samen te werken met anderen óf juist door zelf dingen te overdenken dansel door dingen goed te bestuderen. 
  • Ontwikkelingsgericht onderwijs in de onderbouw: Wij stimuleren leerlingen om in hun ontwikkeling steeds een stapje verder te zetten. Dit onderwijs geven we vorm in betekenisvolle thema's die 3 tot 6 weken duren. Het doel is dat leerlingen hun persoonlijkheid in brede zin kunnen ontwikkelen. 
  • Gedifferentieerd onderwijs in de midden- en bovenbouw: We stemmen onze instructie en verwerking af op de individuele onderwijsbehoeften van kinderen. 
  • Zelfstandigheidsontwikkeling: We maken de kinderen gedurende hun schoolloopbaan steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces. 
  • Spelend leren: Spel is de meest natuurlijk vorm van leren. Het daagt kinderen uit en leert kinderen over een grens te gaan. In spel ontwikkelen de kinderen o.a.: motoriek, creativiteit, fantasie, denkvermogen, sociale vaardigheden, omgaan met frustraties en ruimtelijk inzicht. 
  • Kanjertraining: iedereen gelukkig! 
  • Zorg en ondersteuning  
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Leesplezier (Technisch en begrijpend lezen) 
Rijk kleuteronderwijs, Rijk spel 
Invoering ERWD-protocol, kwaliteitsimpuls rekenonderwijs  
Klassenmanagement en instructie
Muziekimpuls 
Oriëntatie op gepersonaliseerd leren
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Wij werken volgens de doelstelling van het openbaar onderwijs zoals die in de wet is vastgelegd. Wij zijn heel bewust een openbare school. Openbaar in de zin van toegankelijk voor iedereen, ongeacht geloof, levensbeschouwing of ras. Kinderen groeien met elkaar op in een samenleving met mensen uit allerlei culturen, een samenleving van rijk en minder rijk, werk en werkloos.Volwassen worden betekent immers kennis nemen van de samenleving en er mee leren omgaan. Dat kun je, zeker in deze tijd, niet vroeg genoeg leren.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op school. Daarom is er aandacht voor de belangstelling, zorgen en pleziertjes van de kinderen.

Ouders ervaren de volgende sterke punten: open, sociaal, kindgericht, betrokken, laagdrempelig, gezellig, acceptatie van ieder kind met of zonder beperking, actief team, positieve sfeer, goede zorg voor kinderen en respect voor iedereen. De kinderen op onze school ervaren de school als een prettige leeromgeving waarin ze veel leren. Ze vinden de sfeer prettig op school en voelen zich gehoord en gewaardeerd. Er is oog voor verschillen en er is waardering voor de begeleiding van de leerkrachten tijdens de verschillende lesmomenten.