Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
We geven les volgens het Directe Instructiemodel. De kinderen gaan na de instructie zelfstandig aan het werk. De leerkracht helpt de leerlingen die behoefte hebben aan extra instructie of aan uitdaging/verrijking/verdieping. De leerkracht loopt rondes door de klas om de leerlingen kort te helpen. De kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 
In de klas krijgen de leerlingen zoveel mogelijk ‘ondersteuning op maat’. De leerkrachten maken groepsplannen met doelen. Ze onderzoeken of een leerling toe kan met extra,minimale of basisondersteuning per vakgebied en stellen tenminste vier keer per jaar vast of deze begeleiding ook op maat is. Wanneer nodig worden individuele plannen gemaakt. Dit gebeurt als er speciale hulpvragen zijn of als de begeleiding buiten de reguliere begeleiding of het reguliere leerstofaanbod moet plaatsvinden.Elk jaar vindt een overdracht van alle gegevens plaats tussen de huidige leerkracht ende leerkracht van het volgende leerjaar. Meerdere keren per jaar overleggen de intern begeleider en leerkracht over het functioneren van een leerling in de groep en van de groep als geheel.De ontwikkeling van leerlingen die met extra aandacht begeleid moeten worden, wordt regelmatig besproken in een overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider en de directie.Als meer deskundigheid gewenst is, kan het team voor deze bespreking worden aangevuld met externe deskundigen als schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog,psycholoog, schoolarts, enz. Voor zo’n overleg worden de ouders ook uitgenodigd. Zij moeten vooraf ook toestemming geven voor het bespreken van hun kind in dit overleg.In ons ondersteuningsplan staat beschreven welke basis en extra ondersteuning wij als school aan uw kind kunnen bieden.
De intern begeleider is een leerkracht met specialistische kennis over onderwijskundige hulp aan leerlingen en leerkrachten. Als er vragen zijn over de begeleiding van een leerling in een groep of wanneer een leerling extra begeleiding behoeft, dan besprekende leerkracht en intern begeleider een plan van aanpak met de directeur en de ouders.Eventueel kan dan ook nader onderzoek worden voorgesteld. Elke stap wordt met de ouders besproken. Mogelijk resulteert dit in een ondersteuningsplan dat in bijna alle gevallen in de eigen klas wordt uitgevoerd.
Het team zal het komend jaar scholing krijgen op het gebied van Begrijpend Lezen, het aanbieden van het juist onderwijsaanbod aan begaafde kinderen. Een aantal leerkrachten gaat individuele scholing volgen om zich te specialiseren op een bepaald gebied: rekenspecialist, leescoördinator en anti-pest coördinator.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: