Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Wij werken op een cyclische wijze aan kwaliteit. De school hanteert, conform de eisen van het bestuur, een kwaliteitshandboek waarin de bovenschoolse afspraken staan. Daar worden de schoolspecifieke afspraken aan toegevoegd en vertaald naar klassen handboeken om zo alle gemaakte afspraken, na evaluatie, te borgen.Tevens worden in het kwaliteitshandboek de evaluatiewijzen en frequenties opgenomen in een format voor een jaarverslag.
Op schoolniveau doorlopen wij steeds vier fasen:
Fase 1 PLAN In deze fase wordt beschreven wat uw gewenste kwaliteit is en hoe getoetst gaat worden of deze gewenste kwaliteit bereikt is. De centrale vraag in deze fase is: Welke goede dingen beloven we?
Fase 2 DO In deze fase wordt gedaan, wat is beloofd. Gewerkt wordt aan het realiseren van de gewenste kwaliteit. De centrale vraag in deze fase is: Doen we wat we beloven?
Fase 3 CHECK In deze fase wordt gecontroleerd en geanalyseerd of de gewenste kwaliteit bereikt is. De centrale vraag in deze fase is: Wat kan er beter?
Fase 4 ACT In deze fase wordt nagedacht over hoe de kwaliteit geborgd kan worden. Ook kan het voorkomen dat de gewenste kwaliteit opnieuw geformuleerd dient te worden. Dan start de cyclus opnieuw. De centrale vraag in deze fase is: Hoe houden we onze kwaliteit vast?
De speerpunten waarop de school zich ontwikkeld, worden jaarlijks door team en MR vastgesteld. Op de studiedagen wordt tijd gereserveerd om aan speerpunten te werken. Dit kan gaan om scholing, begeleiding, overleg of tijd voor leerkrachten om de vertaling naar de klas te maken. Ook wordt er tijd gereserveerd op de studiedagen voor leerkrachten om lessen met elkaar voor te bereiden.
Aan het begin van het jaar wordt een ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de schoolontwikkeling. In de nieuwsbrief wordt regelmatig informatie gegeven over de ontwikkelingen en de stand van zaken.