Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek
Sommige gegevens uit het leerlingvolgsysteem zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.Onze school verstrekt de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl). Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl). Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de directie van onze school. Wij zorgen er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.
Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek
Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.
Wij werken op een cyclische wijze aan kwaliteit. De school hanteert, conform de eisen van het bestuur, een kwaliteitshandboek waarin de bovenschoolse afspraken staan. Daar worden de schoolspecifieke afspraken aan toegevoegd en vertaald naar klassen handboeken om zo alle gemaakte afspraken, na evaluatie, te borgen.Tevens worden in het kwaliteitshandboek de evaluatiewijzen en frequenties opgenomen in een format voor een jaarverslag.
Op schoolniveau doorlopen wij steeds vier fasen:
Fase 1 PLAN In deze fase wordt beschreven wat uw gewenste kwaliteit is en hoe getoetst gaat worden of deze gewenste kwaliteit bereikt is. De centrale vraag in deze fase is: Welke goede dingen beloven we?
Fase 2 DO In deze fase wordt gedaan, wat is beloofd. Gewerkt wordt aan het realiseren van de gewenste kwaliteit. De centrale vraag in deze fase is: Doen we wat we beloven?
Fase 3 CHECK In deze fase wordt gecontroleerd en geanalyseerd of de gewenste kwaliteit bereikt is. De centrale vraag in deze fase is: Wat kan er beter?
Fase 4 ACT In deze fase wordt nagedacht over hoe de kwaliteit geborgd kan worden. Ook kan het voorkomen dat de gewenste kwaliteit opnieuw geformuleerd dient te worden. Dan start de cyclus opnieuw. De centrale vraag in deze fase is: Hoe houden we onze kwaliteit vast?
De speerpunten waarop de school zich ontwikkeld, worden jaarlijks door team en MR vastgesteld. Op de studiedagen wordt tijd gereserveerd om aan speerpunten te werken. Dit kan gaan om scholing, begeleiding, overleg of tijd voor leerkrachten om de vertaling naar de klas te maken. Ook wordt er tijd gereserveerd op de studiedagen voor leerkrachten om lessen met elkaar voor te bereiden.
Aan het begin van het jaar wordt een ouderavond georganiseerd. Op deze avond wordt een toelichting gegeven op de schoolontwikkeling. In de nieuwsbrief wordt regelmatig informatie gegeven over de ontwikkelingen en de stand van zaken.