Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Onze visie op passend onderwijs
Wij werken handelingsgericht: we kijken naar mogelijkheden en onderwijsbehoeften in plaats van naar onmogelijkheden en ‘uitval’. We proberen maatwerk te leveren: Wat heeft dít kind, in déze groep, bij déze leerkracht(en) en in deze context (gezin, school, buurt) nodig om naar zijn eigen vermogen te leren en zich goed te voelen? We doen dat in dialoog met ouders en leerlingen. 
De Cirkel is voor iedereen. Dit betekent dat in beginsel alle kinderen welkom zijn op onze school. Echter, er zijn wel grenzen aan wat wij kunnen bieden. Die grenzen worden bepaald door groepsgrootte of de gevraagde zorg binnen een groep. Mocht een kind meer nodig hebben dan wij kunnen bieden, volgen wij het Utrechtse traject voor passend onderwijs.
Wij geven goed onderwijs dat aansluit op deze wereld en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Wij bieden kinderen kansen zichzelf, de ander en de wereld te ontdekken. Bij ons leren kinderen door samen te spelen, te ontdekken en te werken. De samenstelling van onze leerlingpopulatie is divers naar culturele en sociaal-economische achtergronden. Daarmee zijn we een mooie afspiegeling van de wijk en de samenleving, en dat willen we graag blijven. Onze school herbergt een ‘wereld aan talenten.’ Op allerlei gebied zijn de verschillen groot tussen de kinderen. We zijn er trots op dat wij al die verschillende kinderen en culturen samenbrengen.    
Sterke punten in onze ondersteuning
- Wij werken gedifferentieerd en bieden instructie, begeleiding en ondersteuning voor kinderen die meer of minder aankunnen.
- Er is veel ondersteuning voor de kinderen individueel: doelgerichte begeleiding binnen en buiten de klas.
- Wij organiseren ondersteuning en begeleiding voor leerkrachten en leerlingen door de schoolopleider, gedragsspecialist ib en directie.
- Wij zetten structureel onderwijsassistenten en ambulante leerkrachten per cluster in.    
Onze ambities en ontwikkeldoelen voor de ondersteuning
- Verder ontwikkelen onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.
- Pedagogische vaardigheden leerkrachten tav gedragsproblemen binnen passend onderwijs.
- Handelingsgericht werken verder borgen.