Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen niet alleen cognitief, maar ook op sociaal- emotioneel gebied. Ons streven is dat, aan het eind van hun basisschooltijd, de kinderen in hun sociale competenties groei hebben laten zien. Net als op cognitief gebied, willen we de sociaal- emotionele talenten van elk kind op eigen niveau stimuleren. 
Deze sociale competenties komen aan bod:
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: welbevinden, zelfbeeld, zelfstandigheid en regulering van emoties.
  • Sociale vaardigheden: samenwerken, zelfredzaamheid en omgaan met conflicten.
  • Houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren: betrokkenheid, zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en moreel kunnen oordelen.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Welbevinden
Omgaan met verschillen
Samenwerken
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich ook sociaal gezien veilig voelt op Zeehonk.
De kernwaarden voor de sociaal- emotionele vorming van kinderen zit verweven in ons onderwijsconcept. In de dagelijkse omgang tussen de leerkrachten en leerlingen, wordt onze werkwijze duidelijk. Hierbij valt te denken aan voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag, wederkerigheid, respect, begrip en een positieve benadering. Dit zijn onder meer speerpunten van ons (BAS-) onderwijs. 
Kanjertraining
Zeehonk maakt gebruik van de methode Kanjertraining. Ons team is getraind om kanjertraining te geven. De school hanteert het pestprotocol dat is ontwikkeld bij de Kanjermethode. Dit protocol beschrijft op welke wijze wij omgaan met pesten. Het hebben van een anti-pestprotocol geeft duidelijkheid voor leerlingen, leerkrachten en ouders. 
Wij volgen de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze kinderen d.m.v. een observatiesysteem, behorend bij de Kanjermethode (Kanvas). Dit systeem bevat naast een leerlingvragenlijst, een leerkrachtlijst en een sociogram. Het doel is de leerlingen beter te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in hun sociaal functioneren.
Taakspel
Naast de Kanjermethode werken we vanaf groep 3 met Taakspel. Het doel van taakspel is het verbeteren van de werk-en luisterhouding van de kinderen door gewenst gedrag te stimuleren. 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kanvas
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Een doos vol gevoelens
Kanjer trainingen
Taakspel