Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Onze uitgangspunten voor de opvoeding:
Wij willen dat onze school een ontmoetingsplaats is van mensen, waar volwassenen en kinderen respect hebben voor de ander. Het leren met plezier is een van onze doelen. We willen een evenwicht tussen prestatie en plezier, tussen orde en vrijheid.
Vandaar dat er aandacht is voor:                                                                                                                           
- zelfsturing: keuzes kunnen maken die passen bij de gegeven opdracht en op tijd kunnen bijsturen               
- zelfstandigheid op het niveau van het kind                                                                                                      
- nadenken over eigen gedrag                                                                                                                           
- redeneren en probleemoplossing                                                                                                                            
- communiceren                                                                                                                                                
- samen spelen en samen werken
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
respect
zelfstandigheid
plezier
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
Op onze school staat een respectvolle, plezierige omgang tussen kinderen, ouders en leerkrachten centraal. Dit proberen we in ons handelen elke dag uit te dragen.
Daarnaast besteden we zowel structureel als incidenteel aandacht aan het sociaal-emotionele aspect.
Zo wordt er wekelijks gewerkt met de methode "goed gedaan" waarin regelmatig het sociaal functioneren van de kinderen op school wordt besproken en geëvalueerd.
Op onze school maken we tevens gebruik van een "respectprotocol". Dit kan gezien als een handleiding hoe we op school met elkaar omgaan. Dit wordt regelmatig met de kinderen besproken en in het team geëvalueerd.
 
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Sociaal Emotionele Vragenlijst
Zien
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Een doos vol gevoelens
Goed gedaan
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?