Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
We streven nar heldere communicatie tussen ouders en school. Wij verwachten van ouders dat  zij op een open manier met de school communiceren en ouders kunnen dat andersom ook van ons als school verwachten. De school verwacht dat ouders eventuele vragen aan de school stellen en dat zij vertrouwen hebben in het onderwijs van de school.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
De W.J. Driessenschool heeft verschillende manieren om u op de hoogte te houden van het onderwijs van uw kind, zoals de nieuwsbrief, schoolkrant, website en Digiduif, maar ook rapporten, 10- minutengesprekken en diverse ouderorganen.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Als u klachten hebt over de mensen in en om de school, dan bespreekt u dit natuurlijk in eerste instantie met de persoon zelf en, als u er niet uitkomt, met de directeur. Deze zal de klacht met u bespreken. Als u niet tevreden bent, kunt u in overleg met de vertrouwenspersoon besluiten een klacht in te dienen bij de ISOB. De ISOB zal proberen te bemiddelen. Lukt dit niet dan kunnen de ouders met de vertrouwenspersoon van de ISOB een klacht indienen bij de geschillencommissie. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.
Meer informatie hierover vindt u op de website; http://www.onderwijsgeschillen.nl

Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Ouderraad
Medezeggenschapsraad
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
....
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€70,00
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
overige festiviteiten
 
Kerst
 
Schoolkamp
 
Schoolreis
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Nee
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
De ISOB heeft voor alle kinderen en schoolongevallenverzekering afgesloten.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Wanneer uw kind ziek is, verwachten wij dat u dit telefonisch aan de school doorgeeft.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Ouders moeten een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties om via een verlofformulier aanvragen bij de directie.