Schoolondersteuningsprofiel
Klik om te downloaden:
Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?
Onze visie op zorg We willen in het kader van Passend onderwijs alle kinderen een kans geven op onze school, mits we onze missie en slogan “een goede basis” voor alle kinderen kunnen waarborgen. Mocht De Dagobert die goede basis niet kunnen bieden dan gaan we samen met de ouders op zoek naar een alternatief waarbij hun kind de beste ontwikkelingskansen kan krijgen. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Een goede basis wordt geleverd door veel aandacht te geven aande kernvakken taal -rekenen en lezen, maar creatieve en sociale vorming, zelfstandigheid en respect voor elkaar vinden we zeker zo belangrijk om kinderen te helpen op te groeien tot verantwoordelijke (wereld)burgers.  Wij streven ernaar dat kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen en ontplooien, waarbij we aansluiten bij hun mogelijkheden en waarbij de einddoelen van de basisschool zoveel mogelijk gehaald worden. Wij willen de zorg zo inrichten, dat wanneer er stagnatie in de ontwikkeling optreedt, dit vroegtijdig gesignaleerd wordt en er adequate zorg wordt gegeven. Wanneer de stagnatie bij een leerling structureel blijkt te zijn, zullen wij voor deze leerling einddoelen op een lager niveau samenstellenen de zorg zo inrichten, dat het kind werk krijgt, dat recht doet aan zijn/haar mogelijkheden, met als doel eruit te halen, wat er in zit (onderwijs opmaat).  Ook voor de kinderen die meer aan kunnen willen we extra zorg bieden. In het zorgtraject houden de IB, de leerkracht en de ouders samen in de gaten, of de zorg het beste op onze school, of elders geboden kan worden.
Welke gediplomeerde specialisten zijn structureel binnen de school aanwezig?
Specialist
Aantal dagdelen
Dyslexiespecialist
3
Gedragsspecialist
8
Intern begeleider
8
Onderwijsassistent
9
Rekenspecialist
4
Remedial teacher
8
Specialist hoogbegaafdheid
4