Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. We doen dit, omdat we onze kinderen willen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Samenwerken
Eerlijkheid en transparantie
Eigenaarschap
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De ontwikkeling van de groep en de individuele leerlingen wordt tijdens de groepsbespreking besproken door de leerkracht en de intern begeleider. In deze gesprekken worden ook mogelijke aanpakken voor een groep of voor een individuele leerling besproken. Dit doen wij door:
  • Dagelijks aandacht besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling, middels coöperatieve leerstrategieën;
  • Alle kinderen eten gezamenlijk in gemengde groepen onder begeleiding van de leerkrachten op school en helpen elkaar daarbij;
  • We werken in heterogene groepen. Daarnaast werken we veel groepsdoorbrekend, zodat kinderen van en met elkaar kunnen leren;
  • We beschikken over het leerlingvolgsysteem KIJK! voor de sociaal emotionele ontwikkeling;
  • We werken met een Leerlingenraad, zodat de kinderen ook een stem hebben in onze schoolorganisatie.
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Goed gedaan