Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
Algemeen
Kwaliteit is een heel breed begrip. De indruk bestaat, met name door publicaties in de media, dat kwaliteit van onderwijs bestaat uit het aantal leerlingen dat na groep 8 naar het VWO doorstroomt of hoe hoog de gemiddelde Cito-score is. Deze voorbeelden zeggen ons echter weinig over de kwaliteit van het onderwijs.
Veel belangrijker vinden wij het hoe een kind zich gaandeweg de schooltijd ontwikkelt en of we de bedoeling van ons onderwijs bereiken. Deze ontwikkeling volgen we dan ook nauwkeurig en we analyseren steeds om ons onderwijs dagelijks te verbeteren. We gaan ervan uit dat kinderen verschillen en zien deze verschillen als rijkdom.
Als het ons lukt om maatwerk te leveren en elk kind ontwikkelt zich tot de beste en mooiste versie van zichzelf zijn wij pas tevreden.    
Met hoge verwachtingen het maximale presteren. Dat noemen wij kwaliteit leveren en daar willen we voor gaan.
Een lerende organisatie 
Om te zorgen dat het concept van de brede dorpsschool De Achthoek zich blijft ontwikkelen, is het nodig een lerende organisatie te zijn. Een organisatie die zich in hoog tempo nieuwe kennis, inzichten en bekwaamheden eigen maakt en zich daarmee verbetert. Samen ontwerpen, uitvoeren, onderzoeken en reflecteren is de professionele norm in onze school.
Iedere bouw maakt eigen keuzes vanuit de visie en missie. Hierdoor ontstaat maatwerk en eigenaarschap. We doen dit onder andere middels dagelijkse staande bordsessies waarbij praktijk verbonden wordt aan verbeterdoelen. 
We streven ernaar om binnen het team onze expertise te vergroten door professionals te stimuleren zich te specialiseren.  
Medewerkers met kwaliteit
Op De Achthoek beseffen we ons dat goed onderwijs gemaakt wordt door goede professionals. Binnen ons onderwijs willen we ervoor zorgen dat onze professionals leren: 
* actief afwezig zijn (waarnemen, volgen, bewust ruimte geven); 
* óf bedoeld aanwezig zijn (prikkelen, uitdagen, ondersteunen, uitleggen); 
* sámen met kinderen hun ontwikkeling volgen;
* sámen leren en samen verantwoordelijk zijn voor de hele school;  
* het welbevinden, zelfvertrouwen, succeservaringen van alle kinderen versterken; 
* zelf onderzoekend en leergierig zijn; 
* zelf én met kinderen reflecteren op eigen handelen; 
* activiteiten, begeleiding en aanpakken afstemmen op ‘de soort kennis’ die het kind opdoet; 
* kinderen in de begeleiding richting, ruimte en ruggensteun bieden; 
* met kinderen werken aan zelfsturend leren competenties: regie nemen, reflectie, leerstrategieën, samenwerken en het leren relateren aan de werkelijkheid;
* uitdagen tot samenwerken en samenleven.   
Sinds eens aantal jaren kunnen we gebruik maken van IRIS Connect om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. IRIS Connect maakt gebruik van een geavanceerde mobiele video-technologie. Het geeft professionals op een heel eenvoudige manier de mogelijkheid hun eigen handelen op te nemen. De opnames worden verzameld in een veilige cloud-based omgeving die daardoor vanaf elke plaats en op elk moment teruggekeken kan worden of worden gedeeld met collega’s. Reflectie en feedback krijgen zo een zinvolle betekenis.
Het jaar rond
Elk jaar formuleren we samen ontwikkel- en verbeterpunten vanuit het strategisch beleid/ schoolplan en onze ervaringen. Deze punten staan het hele jaar centraal (oa tijdens de bordsessies, de teamwerkplaatsen en de studiewerkdagen). We werken steeds cyclisch, evalueren al werkend, stellen bij en bepalen vervolg. Aan het eind van het schooljaar maken we een jaarevaluatie (op te vragen bij directie). 
In het schooljaar 2017 - 2018 hebben we onder andere gewerkt aan: 
- ontwikkeling van het individuele kind in beeld brengen middels portfolio;
- werken vanuit doelen;
- inrichten rijke leeromgeving (werkplaatsen).
Onze verbeterthema's voor 2018 - 2019 hebben we beschreven bij prioriteiten voor dit schooljaar.