Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
Een dagje in de bovenbouw…   
Stamgroepen 4-5-6  
Vanaf 08.35 uur worden de kinderen door de stamgroepleerkracht verwelkomd in de werkplaats, waarbij er aandacht is voor elk kind. We starten gezamenlijk n de kring om de dagplanning door te nemen en bijzonderheden te bespreken. Daarna gaan we 15 minuten lekker lezen. 
Om 09.00 uur opent de Rekenwerkplaats en gaan de kinderen werken aan hun rekendoelen. In de rekenwerkplaats wordt structureel geoefend met automatiseren. De kinderen trainen de basale rekenvaardigheden als optel-, aftrek-, keer- en deelsommen.  Inoefenen doen we op verschillende manieren bijv. werkboek, concrete materialen, spellen. Iedereen leert namelijk op een andere manier. We maken hierbij gebruik van de methode Wereld in Getallen en het digitale programma ‘Muiswerk’. Dit programma geeft ons een goed beeld welke categorieën beheerst worden en voor welke doelen een kind nog moet oefenen. Ieder werkt aan eigen doelen die aansluiten bij zijn of haar ontwikkelfase. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te kiezen of ze dit samen willen doen of alleen.  
Op de rekenwerkplaats worden instructies gegeven door leerkracht of ondersteuner. Er is een doorgaande lijn in rekentaal en het gebruik van schema’s en modellen in alle stamgroepen. De kinderen kunnen zien voor welke ontwikkelfase instructie aangeboden wordt op een planbord. De kinderen die deze instructie nodig hebben, sluiten aan bij deze instructie. Kinderen die zelfstandig werken aan de doelen worden door middel van een hulprondje van de leerkracht geholpen als het nodig is.   
Na een uur wordt er samen met de kinderen geëvalueerd hoe de rekenactiviteiten zijn gegaan, welke successen ze hebben ervaren, en wat ze een volgende keer evt. anders willen doen om hun doelen te behalen.  
Aansluitend spelen we samen buiten met alle stamgroepen 4-5-6. We eten en drinken daarna in de eigen stamgroep en is er tijd voor bijv.: voorlezen,  jeugdjournaal, filmpje van Nieuwsbegrip. Op sommige momenten zijn er presentaties of vieren we een verjaardag. Op woensdag nemen we tijd voor een half uur extra bewegen. 
Na de pauze opent de Taalwerkplaats. Hier staan de taal- en spellingsdoelen centraal. Hiervoor raadplegen we verschillende bronnen: Taal en Spelling op Maat, thematische taalopdrachten en eigen materialen die aansluiten bij of voortkomen uit het wereldoriëntatie thema. Ook op deze werkplaats werken de kinderen aan eigen leerdoelen en bieden we instructie aan op maat, passend bij de ontwikkelfase waarin het kind zit. Kinderen kunnen zien op het planbord voor welke ontwikkelfase doelen tijdens de instructie worden aangeboden. We kiezen ook in deze werkplaatsen voor een effectieve inzet van bijv. “Muiswerk”. 
Op de taalwerkplaats bieden we de taal zo veel mogelijk ‘werelds’ aan en gaan de leerlingen aan de slag met allerlei talige opdrachten; brieven schrijven, recepten bedenken, een bouwinstructie schrijven bij hun zelfgemaakte Legohuisje enz. Zo krijgen de taal en spellingsdoelen meer betekenis voor de kinderen en kunnen ze oefenen voor de toekomst. Dit zorgt voor een hogere betrokkenheid.  Ook ervaren de leerlingen dat ze invloed kunnen uitoefenen op hoe ze leren (eigenaarschap). De leerkracht wordt dan steeds meer een begeleider. De ochtend wordt afgesloten in de stamgroep met een evaluatiemoment. 
Om 12:15 uur gaan kinderen lunchen. Sommige kinderen lunchen in de groep onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Andere kinderen gaan naar huis om te lunchen. Elke middag starten we om 13.30 uur met een ‘lekker lezen’ halfuurtje. De kinderen lezen in hun eigen stamgroep. Tijdens het ‘lekker lezen’ mag je zelf een leesplekje uitzoeken. Aan het eind van de leestijd is er ruimte voor leespromotie (‘Wie heeft iets grappigs gelezen? Wat?’ ‘Wie heeft een boekentip?’ etc) De belangrijkste doelen van het lekker lezen zijn dat de kinderen leesplezier ervaren, de kinderen leren vlot en vloeiend lezen, ook krijgt de woordenschat een boost 
Op de maandag-, dinsdag en donderdagmiddagen staan de doelen voor wereldoriëntatie en cultuureducatie centraal op de wereldwerkplaats. We oriënteren op en verdiepen ons in een bepaald thema dat ongeveer 6 weken centraal staat. We gaan met elkaar in gesprek, we luisteren naar experts, we delen wat we al weten enz. Kinderen worden uitgedaagd en nieuwsgierig gemaakt om op onderzoek te gaan naar vragen bij de thema’s. We gebruiken hiervoor de didactiek van het onderzoekend leren. We werken samen aan opdrachten, we geven vorm aan eigen inzichten en onderzoeken het waarom? Ook een eindpresentatie hoort hier natuurlijk bij. Op vrijdagmiddag gaan we binnen het thema creatief aan de slag met diverse technieken en materialen.   
Stamgroepen groep 7-8

Vanaf 08.35 uur komen de kinderen van stamgroep 7-8 binnen.Tijdens de inloop mogen de kinderen even lekker kletsen en daarna nog in een boek of in een tijdschrift lezen.Rond 09.00 uur starten we in de kring. Een fijn moment om de dag mee te beginnen. Tijd voor gesprek, presentaties van kinderen en vieringen.We nemen dan ook even gezamenlijk de dag door. Wat staat er op de planning? Zijn er nog bijzonderheden?
Om 09.15 opent de Taalwerkplaats. De leerkracht geeft aanwelke kinderen er bij de instructie worden verwacht. Dit kan op uitnodigingzijn van de leerkracht en het kan ook zijn dat kinderen zelf de keuze maken ofhet deze instructie willen bijwonen. Naarmate het jaar vordert wordt deautonomie van het kind groter. Het beslist steeds meer zelf hoe het aan zijn doelengaat werken. Het ene kind wil graag zelfstandig werken aan de leerstof en de anderwil liever met iemand samenwerken. Op maandag en dinsdag werken de kinderen voornamelijk aan hun spellingsdoelen, op woensdag aan werkwoordspelling en op donderdag en vrijdag aan taaldoelen.Tijdens de taalactiviteiten is er ruimte voor meer “wereldse taalopdrachten”(zie uitleg stamgroepen 4-5-6). De betrokkenheid wordt zo vergroot.
Na het werken in de Taalwerkplaats is het pauze. Eerst wordteen gezonde snack gegeten en naar het Jeugdjournaal gekeken. Vanuit actualiteiten de (belevings)wereld van de kinderen wordt hier inhoud aan gegeven. Na het eten en drinken is het tijd om met de andere stamgroep 7-8 naar buiten te gaan.
Na de pauze opent de Rekenwerkplaats. De werkwijze is hetzelfde als voor de Taalwerkplaats. Het gedifferentieerd leren en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen worden net zoals bij de taalactiviteiten gestimuleerd.Het laatste deel van de ochtend wordt ingevuld met specifieke activiteiten op gebied van Engels, verkeer, muziek en sociaal emotionele ontwikkeling.
Om 12:15 uur gaan kinderen lunchen. Sommige kinderen lunchen lekker op school onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Andere kinderen gaan naar huis om te lunchen.
Om 13.30 starten we weer in de kring of is er tijd voor‘lekker lezen’. We werken op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag aan wereldoriëntatie en cultuureducatie op de wereldwerkplaats. We werken in circuit-vorm aandiverse activiteiten, samen met de andere kinderen van stamgroep 7-8.  We verdiepen ons ongeveer 6 weken in een thema en werken toe naar een presentatievorm van het geen in themaperiode geleerd is. Voorbeelden van thema’s zijn bijvoorbeeld: “Op stoom” (over de industriële revolutie) “in levende lijve” (over het menselijk lichaam) of “Hoezee, leve de VOC” (over de Gouden Eeuw). Op vrijdagmiddag gaan we binnen het thema creatief aan de slag met diverse technieken en materialen.
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
Een dagje in de onderbouw…
Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen.  Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. 
Bij de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.  Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar.
In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.
Stamgroep voorschool
De allerjongsten worden tussen 8.35 en 8.45 uur verwelkomd in onze huiskamer door onze pedagogisch medewerker.  De huiskamer biedt een veilig en vertrouwde omgeving, waar de pedagogisch medewerker liefdevol de kinderen ontvangt. Deze stamgroep bestaat uit maximaal 8 peuters. Wij houden een dagritme aan met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. De ritmes en routines zijn daarmee voorspelbaar en vertrouwd.
Daarnaast is het belangrijk dat ze hun grenzen verleggen, uitgedaagd worden om volgende stappen te zetten vanuit een veilige gehechtheid.Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig en leren veel van elkaar.
Samen met de kinderen van de stamgroepen 1-2-3 spelen ze op de verschillende werkplaatsen waar ze schilderen en kleien. dansen en muziek maken, spelen met zand en water, bouwen, thematisch spel spelen, puzzels maken enz.
Om 10 uur gaan we samen eten en drinken. Eten en drinken met kinderen is een sociale activiteit. Tijdens het eten praten we met elkaar. Zo is het samen eten gezellig en leerzaam.   
Vervolgens gaan we allen buiten spelen met fietsen en karren of lekker in de zandbak of lekker bewegen in de speelzaal.  
Stamgroepen 1-2-3
Om 08.35 uur komen de kinderen binnen in hun eigen stamgroep en gaan lekker lezen in de boekjes uit de leesbakken. Bij iedere stamgroep staat een bak waar de kinderen hun eten en drinken in kunnen doen.We vinden het belangrijk dat ieder zich ‘welkom’ voelt en geven dus elk kind aandacht als het binnen komt.    
We openen rond 09.00 uur kort in de kring: Wat gaan we vandaag doen? Welke dag, datum en jaartal is het? Wie worden de hulpjes van de dag? We geven de kinderen de tijd te vertellen over hun eigen leven en zijn benieuwd wat ze beleefd hebben.  Hierna gaat een deel van de kinderen naar de oranje werkplaats. Daar kiezen ze voor een spel of opdracht met specifieke aandacht voor taalontwikkeling.
Tijdens het werkmoment wordt in de kleine kring een specifiek taaldoel aangeboden door de leerkracht. In de groene werkplaats werken kinderen aan hun lees- en schrijfdoelen en werken ze aan opdrachten van hun taakkaart. In kleine groepjes krijgen de kinderen instructie op maat.    
Rond 10:00 uur is het tijd voor rust en spel. De kinderen mogen kiezen of ze in de groene werkplaats gaan eten of dat ze eerst buiten willen spelen. Zodra het einde van de pauze nadert, kijkt de leerkracht of alle kinderen hebben gegeten. Zo niet, geeft de leerkracht aan dat het bijna tijd is en dat er nog gegeten kan worden.
Op maandag, i.v.m. de gym, en tijdens feestjes wordt in de eigen stamgroep gegeten.
De volgende werktijd start om 11:00 uur. In dit blok is specifieke aandacht voor de rekenontwikkeling. We werken hier op dezelfde wijze als aan de taaldoelen.
Rond 12:00 uur wordt de ochtend in de stamgroepkring afgesloten: Wie heeft er iets heel leuks, spannends, bijzonders geleerd of gedaan. Het proces staat centraal en vragen zijn gericht op brede ontwikkelingsdoelen.
Om 12:15 uur gaan kinderen lunchen. Sommige kinderen lunchen lekker in de groep onder begeleiding van pedagogisch medewerkers. Andere kinderen gaan naar huis om te lunchen.
Vanaf 13.25 is de middaginloop. Tijd om even lekker te lezen in boekjes of om even te dansen.
Om 13:30 uur starten we met een stamgroepkring. Activiteiten op zo’n moment kunnen zijn; voorlezen uit een boek rond het thema, een muziekles, aandacht voor gedragsverwachtingen, een spel spelen, iets afmaken.
Rond 14:00 uur gaan we thematisch werken op de wereldwerkplaats. Na een klein uurtje werken we aan onze doelen van schrijven en gaan we buitenspelen. Het laatste kwartiertje van de dag evalueren we samen in de eigen stamgroep: Wie heeft er iets heel leuks, spannends, bijzonders geleerd of gedaan en wil dit delen met anderen.      
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Toelichting bij dit onderwerp
In het schooljaar 2018 - 2019 richten we diverse specifieke werkplaatsen in.