Schoolklimaat en veiligheid
Welk anti-pestprogramma wordt binnen uw school gebruikt en hoe zet u dit in de school in?
Op de Achthoek spreken we niet van een pestprotocol maar van een gedragsprotocol. Vanuit onze pedagogische visie kiezen we er voor om een andere insteek te kiezen.
We geloven namelijk dat elk kind van nature ‘goed’ is en het goede wil doen. Bij signalen van gedrag wat hierbij niet passend is, hebben we als volwassenen een duidelijke opdracht. 
In onze werkplaats voor de toekomst:
·        Willen we dat elk kind zich veilig en ‘thuis’ kan voelen;
·        Begrijpen we dat kinderen moeten léren met elkaar om te gaan;
·        Oefenen we het gedrag wat past bij de samenleving waarnaar we streven;
·        Streven we ernaar dat ieder zich ontwikkelt tot de mooiste en beste versie van zichzelf;
·        Geven volwassenen het goede voorbeeld.
Als een kind gedrag laat zien wat zorgt voor eenonveilig gevoel bij anderen (zoals zogenaamd pestgedrag), zien we dit als eenduidelijk signaal dat dit kind onze (extra) ondersteuning nodig heeft. Om de veiligheid van de andere kinderen te borgen zullen we op zo’n moment eerst helder begrenzen.
Vervolgens werken we met een vast omschreven aanpak. In ons protocol is vastgelegd op welke manier we samen zorg willendragen voor een veilige omgeving voor elk kind, zodat iedereen zich thuis kanvoelen op onze brede dorpsschool.
Dit document wordt door het hele team, dekinderen en de oudervertegenwoordiging onderschreven en aan alle ouders terinzage aangeboden.
Op welke manier monitort de school de sociale en fysieke veiligheid op school?
De school monitort de sociale en fysieke veiligheid met een vragenlijst afgenomen door/via: Enquetetool van Vensters

Toelichting van de school
We willen dat 100% van de kinderen zich ‘fijn' voelt op onze school 
* 2 jaarlijkse afname enquetetool Beekveld en Terpstra
* Jaarlijks afname enquetetool Vensters, deze analyseren en vervolg plannen op schoolniveau
* Cyclisch volgen welbevinden individuele kinderen (3-hoek gesprek en kind-ontwikkelplan)
* 'Hoe gaat het met mij' in portfolio 3x per jaar. 
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
Mevr. Vissers (s.vissers@de-achthoek.nl)
Mevr. van den Kieboom (n.kieboom@de-achthoek.nl)
Welke documenten heeft de school op het gebied van schoolklimaat en veiligheid?
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?