Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Zelfstandigheid
Samenwerken
Dalton onderwijs
Reflectie
Verantwoordelijkheid
Wat is de missie/visie van de school?
Onze missie: 
De Omnibus maakt van leren een boeiende ontdekkingsreis!
Stap in en ga acht jaar op ontdekking, je ontdekt je talenten en wie je bent!
Onze visie:
Vanuit passie om kinderen te laten groeien gaan wij steeds meer thematisch,  spelenderwijs en ontdekkend leren.  Samen met de inbreng van leerlingen, ouders en studenten geven wij ons onderwijs vorm. Onze basis zijn de kernwaarden vanuit het Daltononderwijs. Wederzijds respect en vertrouwen zijn vanzelfsprekend ook vanuit onze oecumenische levensovertuiging.       
Wij werken met passie om kinderen te laten groeien vanuit veiligheid en vertrouwen. Thematisch onderwijs, spelenderwijs en ontdekkend leren staat bij ons centraal. In onze rijke leeromgeving integreren we zoveel mogelijk vakgebieden. Ook zijn we gespecialiseerd in onderwijs voor kinderen met een medium TOS-arrangement (taalontwikkelingsstoornis).   Wij hebben een open houding vanuit een oecumenische levensovertuiging. Wederzijds respect vinden wij vanzelfsprekend.   Goed onderwijs maken wij samen met onze leerlingen, ouders en studenten. Onze leerlingen overleggen in de leerlingenraad en geven ons hun mening en adviezen. Onze ouders helpen in de groepen, organiseren activiteiten en zijn actief in de MR. Onze studenten leren en werken met ons aan de kwaliteit en ontwikkeling van ons daltononderwijs.   Ons onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Helen Parkhurst, de grondlegster van het daltononderwijs. Op basis van wederzijds vertrouwen maken de kinderen kennis met zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. Ze leren samen te werken en zelf doelen te stellen met de leerkracht als coach. Ze bepalen hun leerproces binnen de gestelde kaders (vrijheid) en nemen hiervoor verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Zelfstandig werken ze aan hun ontwikkeling wat zichtbaar gemaakt wordt in hun digitale portfolio. Zo leren de leerlingen ook na te denken over hun ontwikkeling en handelen (reflectie).   Na acht boeiende ontdekkingsjaren zijn onze leerlingen klaar voor de volgende stap in hun leven!
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
De Omnibus ontwikkelt zich continu verder binnen de Dalton principes. In het afgelopen schooljaar is het team bijgeschoold op het gebied van rekenonderwijs. In dit schooljaar gaan we starten met de nieuwe methode voor Wereld oriënterende vakken, te weten: Leskracht. De kinderen gaan op een onderzoekende manier aan het werk met WO vakken. Het samenwerken, onderzoeken en presenteren is een belangrijk onderdeel van deze methode. Het team gaat onderzoeken in hoeverre het vak begrijpend lezen geïntegreerd kan worden in de methode voor WO. 
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
De Omnibus is een oecumenische basisschool waarbij het onderwijs wordt gegeven vanuit onze Christelijke identiteit. We leren daarbij dat God voor ons een steun kan zijn. Dat geeft richting aan ons onderwijs en is zichtbaar in ons dagelijks handelen.   De Bijbel - en Spiegelverhalen zijn onze inspiratie om de kinderen normen en waarden mee te geven. Hieruit leren wij hen om als mens zo goed mogelijk met elkaar te kunnen samenleven. Dit biedt hen handvatten om te ontdekken wie zij zijn en ondersteunt de ontwikkeling van het bewust keuzes maken. De waarden die wij vooral willen meegeven zijn: geloof, liefde, hoop, trouw, vrede en respect. We respecteren elkaar en elkaars geloof. Iedereen is uniek, iedereen mag er zijn. 
Naast de zichtbare uitingsvormen willen we bovenal dat onze identiteit herkenbaar is door de manier waarop we met elkaar omgaan en met de wereld om ons heen. Vanuit de christelijke waarden en normen werken we met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. En aan een school waar kinderen, leerkrachten en ouders respectvol met elkaar omgaan en kinderen zich veilig en gezien weten. 
Als ons dit in die acht jaar lukt, kunnen we met trots zeggen:
" De Omnibus maakt van leren een boeiende ontdekkingsreis! 
Stap in en ga op ontdekking, je ontdekt je talenten en wie je bent!    
Wat geven wij de leerlingen mee op het gebied van identiteit: 
We geven hen een religieuze basis mee waarbij de leerlingen een bewuste keuze kunnen maken over wie ze willen zijn en met welke waarden en normen zij in dit leven willen staan.  We vieren, kennen en beleven de belangrijkste Christelijke feestdagen uit onze samenleving en begrijpen de achterliggende betekenis. Daarbij hebben we aandacht voor andere religies. Iedereen moet zich welkom en gehoord voelen.   
Hoe geven we dit vorm in de praktijk? 
Wij vertellen de Bijbelverhalen aan de hand van de methode en liedjes die bij deze verhalen horen. Wij bidden met elkaar en we steken de kaars aan als teken dat God in ons midden is. De waarden en normen, respect en omgang met elkaar vinden we terug in ons dagelijks handelen. De Kanjertraining versterkt wij elkaar hierin. Kennis van andere religies vinden we terug in de methode Leskracht. We vieren de Christelijke feestdagen. Kerst uitgebreid met ouders, Pasen met een viering in de groepen en er is per kwartaal een sluiting die met meerdere groepen wordt gehouden. In de groepen is het belangrijk dat kinderen leren om naar elkaar om te zien als er zorgen zijn, bij henzelf of hun directe omgeving. Dit doen we door bijvoorbeeld: 
- Bij Pasen wordt regelmatig een bloem en/ of een kunstwerk meegegeven aan een kind dat een steuntje in de rug nodig heeft.    
- Met Palmpasen worden er paasstokken aan de ouderen in de Archipel geschonken.
- Met Kerst werken we aan een maatschappelijk doel. Bijv. VLA (Voedsel Loket Almere of voor lln aansprekende doelen)
- We werken met thematafels bij de ingang van ieder gebouw.      
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?