Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
In de groepen 1 en 2 wordt een leerlingvolgsysteem gebruikt om, aan de hand van observaties, de vorderingen van de leerlingen vast te leggen. 
Observeren hoe een kind een taak aanpakt, hoe hij of zij redeneert, of hij of zij doorzet, kritisch is, creatief is, enz. zegt veel over hoe een kind leert en over de capaciteiten van de leerling. Deze gegevens noteren wij en communiceren wij aan de ouders. Verder leggen de leerlingen portfolio's aan, waarmee ontwikkelingen en leerprocessen kunnen worden gedemonstreerd. Tevens worden er toetsen afgenomen bij o.a. rekenen en spelling. De resultaten laten zien of de leerling de stof van een bepaald onderdeel of bepaalde periode beheerst. Ook nemen wij in de groepen 3 tot en met 8 elk jaar in januari en juni CITO toetsen af. Hiermee volgen wij de voortgang van de ontwikkeling van de leerling, gemeten aan het landelijk gemiddelde. De resultaten per leerling worden aan de betreffende ouders gecommuniceerd. 
Op klas- en schoolniveau analyseren wij observaties en de prestaties en toetsgegevens en stemmen ons onderwijs af op wat wij waarnemen. Wij hanteren dus een PDCA (plan-do-check-act) cyclus en zo bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs.  Zo nodig stellen wij het onderwijskundig beleid bij, waarbij u zich kunt voorstellen dat er extra acties worden ingezet, een andere methode wordt aangeschaft of scholing van het team plaatsvindt.