Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Afhankelijk van de leerfase waarin de leerlingen zitten en hun onderwijsbehoeften, kunnen we een indicatie van tijden geven.
Voor de groepen 3-8:
  • thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week,
  • rekenen: ongeveer 6 uur per week, 
  • lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week,
  • schrijven: van 2 uur in de groepen 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw,
  • godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week,
  • gymnastiek: 2 uur per week.
Wereldverkenning
Wij werken met thema's.  Dit maakt het onderwijs betekenisvol en boeiend en biedt ook gelegenheid om andere vakken, zoals creatieve vorming, taal en begrijpend lezen te integreren. Op die manier kunnen kinderen zich daadwerkelijk in onderwerpen verdiepen en kunnen zij tal van onderzoekende opdrachten uitvoeren.  Thematisch onderwijs biedt ook veel ruimte om te werken aan de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden (kritisch en probleemoplossend denken, creativiteit ontwikkelen, ICT vaardigheden en samenwerken).
Rekenen
Wij gebruiken de methode Wereld in getallen. Wij bieden de leerstof aan op drie niveaus, zodat de uitdaging past bij de ontwikkeling van de kinderen. Ook maken wij keuzes in het aanbod, zodat soms iets extra's kan worden aangeboden of niet relevante opdrachten worden overgeslagen.  
Lezen, taal, spelling en schrijven
In de groepen 3 wordt de methode Lijn 3 ingezet om leerlingen te leren lezen.  Wij gebruiken in de andere groepen de methode Station Zuid voor technisch lezen. Het doel is het leestempo en accuraat lezen te ontwikkelen.
Voor begrijpend lezen worden meerdere methoden als bron gebruikt om kinderen te leren te lezen met begrip. 
Voor spelling en grammatica hanteren wij de methode Staal.
Voor handschrift ontwikkeling gebruiken we de methoden Klinkers in de groepen 3, 4 en 5 en Novoskript in de hogere groepen. In de groepen 7 wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van type vaardigheden. 
Godsdienst en sociale vorming
We gebruiken de methode Trefwoord om verhalen uit de bijbel te koppelen aan de wereld van waarin we nu leven. Tevens leren de kinderen liederen met een christelijk karakter en vieren we de christelijke feesten. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij de Vreedzame School. 
Burgerschapsvorming
De methoden voor godsdienst (Trefwoord) en sociale vorming (Vreedzame School) bieden veel lesstof om de doelen burgerschapvorming af te dekken. Daarnaast hebben wij vastgelegd welke doelen bij de thema's van wereldoriëntatie aan de orde komen. Tevens is er een leerlingenraad en zij denken mee op allerlei terreinen.
Huiswerk
Op De Buitenburcht wordt in de groepen 6, 7 en 8 huiswerk gegeven. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid huiswerk, maar het doel is vooral om de kinderen met huiswerk te leren omgaan. Ook wordt er aandacht besteed aan het “leren leren”, studerend lezen en zelfstandig werken. In de lagere groepen wordt soms in overleg met ouders huiswerk gegeven. Het kan overigens wel voorkomen dat de jongere kinderen gevraagd wordt om thuis een interviewtje te houden of om iets mee te nemen.   
Extra uitdaging voor meerbegaafde leerlingen
Het heeft de voorkeur uitdagende taken en opdrachten in de klas te laten maken. Dit houdt in dat kinderen die hebben laten zien dat zij bepaalde kennis en vaardigheden al hebben verworven, niet alle opdrachten maken. In plaats van de standaard opdrachten van een bepaald leerjaar, compacten en verrijken wij de taken en geven deze leerlingen opdrachten die een beroep doen op zgn. hogere orde vaardigheden. Hierbij valt te denken aan complexe rekenpuzzels, opdrachten die kritische denkvaardigheden vragen, enz. Daarnaast kunnen leerlingen, die laten zien dat zij de stof beheersen en behoefte hebben aan extra uitdaging, naar talentles. Eens per week komen deze kinderen bij elkaar en werken zij onder leiding van een leerkracht aan specifieke opdrachten. 
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van voorbereidende reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen.
De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, waarbij doelen worden gesteld die passen bij de individuele leerling.
In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de kleuterspeelzaal. Op twee of drie momenten in de week worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 gesplitst. De leerkrachten kunnen zo nog meer gerichte uitdaging bieden. Leerlingen in de groepen 2 werken dan bijvoorbeeld met letters en getallen om de leervoorwaarden voor groep 3 te ontwikkelen.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Tablets en laptops
Toelichting bij dit onderwerp
Gymnastiek
Het dragen van gymschoenen en gymkleding is verplicht. Kinderen die hun gymkleding vergeten, kunnen helaas niet aan de gymles deelnemen. De kinderen uit groep 1/2 krijgen van school een gymtas in gebruik, die voorzien is van hun naam. Zij hebben gymschoenen (met eenvoudige sluiting zoals elastiek of klittenband en licht gekleurde zolen), een korte broek en een T-shirt nodig, maar mogen ook in hun hemdje gymen.  Houdt u zelf in de gaten wanneer de gymspullen aan een wasbeurt toe zijn? De tassen mogen niet mee naar huis en worden allemaal tegelijk gewassen. Vanaf groep 3 nemen de kinderen voor elke gymles hun gymkleding en gymschoenen mee naar school.
Schooletui
In groep 3 krijgen alle kinderen bij ons op school een gevulde schooletui. Dit is een bewuste keuze. Op deze manier leren kinderen zorg dragen voor hun eigen materialen. Kinderen nemen geen materiaal vanuit thuis mee. Bij moedwillige vernieling of het kwijtraken van schoolmateriaal dienen ouders zorg te dragen voor de vervangingskosten.