Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
Toelichting bij dit onderwerp
De leerkrachten maken aan het begin van het schooljaar een weekrooster aan de hand van richtlijnen vanuit de directie. Afhankelijk van de leerfase waarin de leerlingen zitten en hun onderwijsbehoeften, kunnen we een indicatie van tijden geven.
Voor de groepen 3-8:
  • thema's wereldverkenning, inclusief expressievakken: 4 tot 5 uur per week,
  • rekenen: ongeveer 6 uur per week, 
  • lezen, taal en woordenschat: ongeveer 8 uur per week,
  • schrijven: van 2 uur in de groepen 3 tot 1 uur per week in de bovenbouw,
  • godsdienst en sociale vorming: ongeveer 2 uur per week,
  • gymnastiek: 2 uur per week
Wereldverkenning
Wij werken met thema's, waarbinnen de kerndoelen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs zijn opgenomen.  Het werken met thema's maakt het onderwijs betekenisvol en boeiend en biedt ook gelegenheid om andere vakken, zoals creatieve vorming, taal en begrijpend lezen te integreren. Op die manier kunnen kinderen zich daadwerkelijk in onderwerpen verdiepen en kunnen zij tal van onderzoekende opdrachten uitvoeren.  Thematisch onderwijs biedt ook veel ruimte om te werken aan de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden (kritisch en probleemoplossend denken, creativiteit ontwikkelen, ICT-vaardigheden en samenwerken). Tevens wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van kennis en vaardigheden m.b.t. wetenschap en techniek. Om te zorgen dat wij verantwoorde lessen bieden is er een beleidsdocument gemaakt, waarin alle kerndoelen en leerstofinhouden zijn beschreven. Het document biedt een kader voor de lessen. Dit kader laat echter ook voldoende ruimte voor de leerlingen om zelf leerdoelen aan te geven en verdiepende opdrachten uit te voeren.
Identiteits- en burgerschapsvorming en sociale vaardigheden.
De methoden voor godsdienst (Trefwoord) en sociale vorming (Vreedzame School) bieden veel lesstof om leerlingen te laten reflecteren op hun identiteit en vaardigheden te laten ontwikkelen om een verantwoordelijk en respectvol burger te worden. Ook komen er veel burgerschapsdoelen aan de orde bij de thema's van wereldoriëntatie.
Wij gebruiken de methode Trefwoord om verhalen uit de bijbel te koppelen aan de wereld van waarin we nu leven. Tevens leren de kinderen liederen met een christelijk karakter en vieren we de christelijke feesten.
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren wij de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. De school heeft ook een leerlingenraad, om leerlingen mee te laten denken over allerlei zaken die spelen op school.
In de pedagogische visie van De Vreedzame School staat een aantal uitgangspunten centraal:        
  • het constructief oplossen van conflicten met behulp van mediatie;
  • het creëren van een positieve sociale en morele norm;
  • het bevorderen van sociale verbondenheid en gemeenschapszin.
Rekenen
Wij gebruiken de methode ‘wereld in getallen’. Deze methode biedt de leerstof aan op drie niveaus, zodat de uitdaging past bij de ontwikkeling van de kinderen. De methode biedt ruimte aan het automatiseren, het ontwikkelen van kennis en inzichten, inoefening en toepassing van het geleerde in zogenaamde verhaalsommen. Op basis van observaties, toetsgegevens en eigen leerdoelen van de kinderen worden keuzes in het aanbod gemaakt, zodat extra uitdaging kan worden aangeboden, niet relevante opdrachten worden overgeslagen of juist extra oefenstof wordt toegevoegd.   Om efficiëntie te bevorderen werken we vanaf groep 5 groepsdoorbroken, d.w.z. de kinderen uit de jaargroep worden ingedeeld in 2 groepen. De ene groep werkt aan de basisstof, krijgt meer instructie en herhaling van eerdere onderdelen. De andere groep krijgt ook de basisstof aangeboden, maar om uitdaging te bieden en op basis van resultaten kan worden besloten sneller door de stof te gaan en meer complexe rekenproblemen aan te bieden.
Lezen
In de groepen 3 wordt de methode Lijn 3 ingezet om leerlingen te leren lezen.  Lijn 3 stelt de letter centraal en leert kinderen vanuit letters woorden, zinnen en teksten lezen. Dankzij de wandkaarten en letterfilmpjes raken de kinderen snel vertrouwd met de letters. Met prikkelende thema’s speelt Lijn 3 in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Ze ontwikkelen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Lijn 3 heeft diverse werkvormen voor samenwerkend leren. Alle kinderen lezen uit hetzelfde boek met een unieke dubbele leeslijn. Dit wil zeggen dat kinderen op hun niveau kunnen worden uitgedaagd met aparte verwerkingsopdrachten.    
Wij gebruiken in de groepen 4 t/m 6 de methode Station Zuid voor technisch lezen. Het doel is het leestempo en accuraat lezen te ontwikkelen. De praktische instructie, effectieve werkvormen en goede ondersteuning zorgen voor goed leesonderwijs. Naast technisch lezen besteedt Station Zuid expliciet aandacht aan leesbevordering. De methode stimuleert de interesse van kinderen. Ze willen een boek graag kunnen lezen.  Station Zuid motiveert iedereen in de klas. Zwakkere lezers krijgen extra instructie en sterke lezers wat meer uitdaging. De groep start samen met een luisterverhaal en/of leesteksten, daarna werkt elk kind op zijn eigen niveau aan uitdagende opdrachten.   
Voor begrijpend lezen worden meerdere methoden als bron gebruikt. Teksten, die qua onderwerp aansluiten bij de thema’s van wereldverkenning, worden gebuikt om kinderen strategieën aan te leren die zij kunnen hanteren om met begrip te leren lezen. Hierbij kunt u denken aan het leren bepalen van de hoofdgedachte en bijzaken van een tekst.  
Spelling en grammatica
Met de methode Staal wordt systematisch gewerkt aan het inoefenen van spelling en grammatica. In groep 3 starten we met deze methode in de periode ná het aanleren van de letters, dus na de kerstvakantie. Staal werkt met de preventieve spellingaanpak van José Schraven. Goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zijn vaste principes van de methode. Staal spelling werkt met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel en eventuele gebaren. Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken). Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.  
Overige taaldomeinen
Tijdens elk thema werken de kinderen aan het ontwikkelen van hun mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Een thema biedt veel ruimte om de woordenschat te ontwikkelen, met elkaar van gedachten te wisselen, te presenteren en teksten te schrijven. Het schrijven van teksten ed. noemen wij stelonderwijs. Op schoolniveau hanteren wij een overzicht voor het stelonderwijs om te zorgen dat alle genres (verhaal, brief, betoog, gedicht, wervingstekst, enz.) in voldoende mate aan de orde komen. De kinderen leren te reflecteren op hun werk, zodat ze kritisch checken wat verbeterd dient te worden maar ook om te zien dat ze in de loop van de tijd beter leren stellen. Deze werkwijze past bij ons doel om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.
Handschriftontwikkeling
Voor handschriftontwikkeling gebruiken we de methoden Klinkers in de groepen 3, 4 en 5. Goed schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. Klinkers besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen schrijven. In de hogere groepen gebruiken we Novoskript. Een methode die ook ruimte biedt aan creatief schrijven (kalligrafie, ed.) In de groepen 7 wordt ook aandacht besteed aan het ontwikkelen van type vaardigheden met de online methode Typeskills. 
Huiswerk
Op De Buitenburcht wordt in de hogere groepen huiswerk gegeven. Het gaat hierbij niet om de hoeveelheid huiswerk, maar het doel is vooral de kinderen met huiswerk te leren omgaan. Ook wordt er aandacht besteed aan het “leren leren”, studerend lezen en zelfstandig werken. In de lagere groepen wordt soms in overleg met ouders huiswerk gegeven. Dit betreft dan bijvoorbeeld extra leesoefening.  Het kan overigens wel voorkomen dat de jongere kinderen gevraagd wordt om thuis een interviewtje te houden of om iets mee te nemen van huis.    
Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben
Het heeft de voorkeur uitdagende taken en opdrachten in de klas te laten maken. Dit houdt in dat kinderen die hebben laten zien dat zij bepaalde kennis en vaardigheden al hebben verworven, niet alle opdrachten maken. In plaats van de standaard opdrachten van een bepaald leerjaar, compacten en verrijken wij de taken en geven wij deze leerlingen opdrachten die een beroep doen op zgn. hogere orde vaardigheden. Hierbij valt te denken aan complexe rekenpuzzels, opdrachten die kritische denkvaardigheden vragen, enz.
Daarnaast kunnen leerlingen in de bovenbouw, die laten zien dat zij de stof beheersen en behoefte hebben aan extra uitdaging, naar het ‘schaduw talentenlab’. Eens per week komen deze kinderen op school bij elkaar en werken zij onder leiding van een getrainde leerkracht aan specifieke opdrachten. 
Tevens start er in 2019 een pilot met VO-school Baken-Trinitas.  Gedurende ongeveer 12 weken per jaar zullen leerlingen uit de groepen 7 en 8 die extra uitdaging kunnen gebruiken lessen volgen op Het Trinitas. Docenten van deze school geven verschillende vakken. Het doel is deze kinderen voor te bereiden op het VO onderwijs.    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
Toelichting bij dit onderwerp
In de groepen 1 en 2 werken we met doelen die gericht zijn op het ontwikkelen van voorbereidende reken-, lees- en taalvaardigheden. Elke dag vinden er gerichte activiteiten plaats die kinderen de gelegenheid bieden deze vaardigheden te ontwikkelen.
De kinderen leren spelenderwijs en er wordt uitgegaan van de belevingswereld van de kleuter. De kleuters krijgen de ruimte om op eigen ontwikkelingsniveau te werken en worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen, waarbij doelen worden gesteld die passen bij de individuele leerling.
In de groepen 1/2 werken we met dagritmekaarten, zodat leerlingen weten hoe de schooldag zal verlopen. De dag wordt vaak gestart in de kring, zodat men iets kan vertellen, bespreken of uitleggen. Daarna werken de leerlingen aan verschillende opdrachten, passend bij het ontwikkelingsniveau van de leerling. Vervolgens is er ook veel ruimte voor spel en wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de kleuterspeelzaal. Op twee of drie momenten in de week worden de leerlingen van de groepen 1 en 2 gesplitst. De leerkrachten kunnen zo nog meer gerichte uitdaging bieden. Leerlingen in de groepen 2 werken dan bijvoorbeeld met letters en getallen om de leervoorwaarden voor groep 3 te ontwikkelen.
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Bibliotheek
Speellokaal
Gymlokaal
Tablets en laptops
Toelichting bij dit onderwerp
Gymnastiek
Het dragen van gymschoenen en gymkleding is verplicht. Kinderen die hun gymkleding vergeten, kunnen helaas niet aan de gymles deelnemen. De kinderen uit groep 1/2 krijgen van school een gymtas in gebruik, die voorzien is van hun naam. Zij hebben gymschoenen (met eenvoudige sluiting zoals elastiek of klittenband en licht gekleurde zolen), een korte broek en een T-shirt nodig, maar mogen ook in hun hemdje gymen.  Houdt u zelf in de gaten wanneer de gymspullen aan een wasbeurt toe zijn? De tassen mogen niet mee naar huis en worden allemaal tegelijk gewassen. Vanaf groep 3 nemen de kinderen voor elke gymles hun gymkleding en gymschoenen mee naar school.
Schooletui
In groep 3 krijgen alle kinderen bij ons op school een gevulde schooletui. Dit is een bewuste keuze. Hierdoor heeft iedereen dezelfde schrijf- en kleurpotloden en wordt er gewerkt met potloden die een goede handschriftontwikkeling bevorderen. Wij gebruiken duurzame, maar kostbare schrijfpotloden van de Schrijfvriend en deze kosten €2,- per stuk. Wij kiezen voor deze potloden, omdat deze een heel schooljaar mee kunnen, terwijl de goedkopere potloden gemiddeld maar een paar weken meegaan. Kinderen nemen geen materiaal vanuit thuis mee. Bij moedwillige vernieling of het kwijtraken van schoolmateriaal dienen ouders zorg te dragen voor de vervangingskosten.