Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Goede basis rekenen en taal.
Leren vanuit thema's.
Respect voor elkaar!
Uitdagend onderwijs.
Extra voorzieningen dyslecten.
Wat is de missie/visie van de school?
Waar wij voor staan: onze missie
Wij bieden een veilige leeromgeving waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven, zodat kinderen zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen om voorbereid te zijn op hun toekomst.
Waar gaan wij voor: onze visie
 • Wij creëren een passende en boeiende leeromgeving, waarbij de leerinhouden zo mogelijk in betekenisvolle contexten worden ingebed en waar ruimte is om te ontdekken en om aan persoonlijke leerdoelen te werken.
 • Wij hanteren ontwikkelingsgegevens om, samen met kind en ouders, doelgericht en planmatig te werken, zodat talenten en capaciteiten ten volle benut worden. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af aan belanghebbenden.
 • Wij werken aan een veilige leeromgeving, geïnspireerd door de christelijke normen en waarden, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.
 • Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders en voeren wij structureel overleg met onze partners, bijvoorbeeld de organisaties voor kinderopvang.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Elke 5 jaar maakt elke school een schoolplan, waarin wordt aangegeven hoe wij het onderwijs vormgeven en wat wij willen ontwikkelen. Op basis van dat plan wordt een meerjarenplan gemaakt en elk jaar maakt de directie vervolgens een jaarplan. Een verkorte versie van ons huidige schoolplan vindt u onder het tabje downloads op onze site. Hieronder vindt u de speerpunten voor 2018-2019. 
Speerpunten voor 2018-2019
 • Het handhaven van kwalitatief goed onderwijs en goede toetsresultaten.
 • Het borgen van het werken met de thema’s voor wereldverkenning.
 • Het koppelen van betekenisvolle leeractiviteiten, zoals taal- en leesopdrachten en vaardigheden van de 21ste eeuw, aan de thema’s.
 • Het betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerdoelen.
 • Een passend beleid ontwikkelen aangaande formatief assessment (d.w.z. naast CITO en methode toetsgegevens wordt de ontwikkeling van de leerling ook gevolgd aan de hand van observaties, presentaties, opdrachten, ed.)
 • Het schoolbreed ontwikkelen van het gebruik van een leerling-portfolio.
 • Het borgen van het woordenschatonderwijs en ontdekkend leren in de groepen 1 en 2.
 • We werken in de groepen 8 groep-doorbroken bij bepaalde vakken. Dit is met name bedoeld om leerlingen op niveau te laten werken en vaardigheden te laten ontwikkelen die de kans van slagen in het voortgezet onderwijs vergroot.
 • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
 • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met onze partner voor peuteropvang en BSO IKKY.
 • Het bieden van een uitdagende en academische leeromgeving voor studenten van de PABO.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders positief staan ten aanzien van de christelijke identiteit van de school. We verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen, zoals ze dat ook aan andere activiteiten doen. Dit maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars meningen en overtuigingen.
Naast onze christelijke identiteit, kenmerkt onze school zich door middel van het het inrichten van een boeiende en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onderzoekend leren veel aandacht krijgt. 
Tevens zijn veel leeractiviteiten zodanig georganiseerd dat er veel ruimte is voor eigenaarschap van de leerling. Leerlingen worden betrokken bij het bepalen van hun doelen en aangemoedigd om actief keuzes te maken met betrekking tot de leerstof die nodig is om het volgende doel te behalen.