Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Goede basis rekenen en taal.
Leren vanuit thema's.
Verantwoordelijkheid.
Uitdagend onderwijs.
Engels in alle leerjaren.
Wat is de missie/visie van de school?
Waar wij voor staan: onze missie
Wij bieden een veilige leeromgeving waarbinnen passend, betekenisvol en boeiend onderwijs wordt gegeven, zodat kinderen zich blijvend willen en kunnen ontwikkelen om voorbereid te zijn op hun toekomst.
Waar gaan wij voor: onze visie
 • Wij creëren een passende en boeiende leeromgeving, waarbij de leerinhouden zo mogelijk in betekenisvolle contexten worden ingebed en waar ruimte is om te ontdekken en om aan persoonlijke leerdoelen te werken.
 • Wij hanteren ontwikkelingsgegevens om, samen met kind en ouders, doelgericht en planmatig te werken, zodat talenten en capaciteiten ten volle benut worden. Tevens leggen wij hiermee verantwoording af aan belanghebbenden.
 • Wij werken aan een veilige leeromgeving, geïnspireerd door de christelijke normen en waarden, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, eigenaarschap, duidelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid.
 • Om doorgaande lijnen en verdieping te creëren werken wij nauw samen met ouders en voeren wij structureel overleg met onze partners, bijvoorbeeld de organisaties voor kinderopvang.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Elke 5 jaar maakt elke school een schoolplan, waarin wordt aangegeven hoe wij het onderwijs vormgeven en wat wij willen ontwikkelen. Op basis van dat plan wordt een meerjarenplan gemaakt en elk jaar maakt de directie vervolgens een jaarplan. Een verkorte versie van ons huidige schoolplan vindt u onder het tabje downloads op onze site. Hieronder vindt u de speerpunten voor 2019-2020. 
Speerpunten voor 2019-2020
 • Het handhaven van kwalitatief goed onderwijs en goede resultaten.
 • Het verdiepen van ons thematisch onderwijs met onderzoekende opdrachten en wetenschap & techniek leeractiviteiten.
 • Het implementeren van Engels onderwijs in alle leerjaren.
 • Het evalueren en zo nodig bijstellen van het leesonderwijs.
 • Het CITO toetsbeleid evalueren en zo nodig herzien.
 • Naast aandacht voor resultaten en toetsgegevens, ook veel aandacht inruimen voor het volgen van de ontwikkelingen (zgn. formatief assessment) 
 • Het verder ontwikkelen van het ontdekkend leren in de groepen 1,2 en 3.
 • Het ontwikkelen van een 'talentenlab' voor de bovenbouw; d.w.z. uitdagend onderwijs bieden aan leerlingen die meer nodig hebben.
 • Het implementeren van een nieuw anti-pestprogramma en hierbij de samenwerking met ouders verstevigen. 
 • Zorgdragen voor goede scholing van de leerkrachten om bovenstaande speerpunten vorm te geven.
 • Het borgen van een goede samenwerking met onze partners, in het bijzonder met onze partner voor peuteropvang en BSO IKKY.
 • Het bieden van een uitdagende en academische leeromgeving voor studenten van de PABO.
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Onze school staat open voor alle kinderen waarvan de ouders positief staan ten aanzien van de christelijke identiteit van de school. We verwachten dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen, zoals ze dat ook aan andere activiteiten doen. Dit maakt ons tot een boeiende gemeenschap, waarin we elkaar ontmoeten en respect hebben voor elkaars meningen en overtuigingen.
Naast onze christelijke identiteit, kenmerkt onze school zich door middel van het het inrichten van een boeiende en uitdagende leeromgeving, waarbinnen onderzoekend leren veel aandacht krijgt. 
Tevens zijn veel leeractiviteiten zodanig georganiseerd dat er veel ruimte is voor eigenaarschap van de leerling. Leerlingen worden betrokken bij het bepalen van hun doelen en aangemoedigd om actief keuzes te maken met betrekking tot de leerstof die nodig is om het volgende doel te behalen.