Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 424 leerlingen.
Toelichting van de school
Inleiding
De Buitenburcht bevindt zich in een wijk waar de afgelopen jaren minder kinderen werden geboren. Desondanks is er sinds 2017 sprake van een stijging van het leerlingaantal. De meeste ouders uit de directe woonomgeving van de school kiezen de Buitenburcht als school voor hun kind, maar ook ouders uit andere wijken in Almere Buiten weten onze school in toenemende mate te vinden en wensen hun kinderen bij ons in te schrijven. De laatste tijd moeten wij tegen de zomer met een wachtlijst werken, dus schrijf uw peuter op tijd in, want vol is vol. 
Aanmelding nieuwe leerling
Wanneer u als ouder/verzorger geïnteresseerd bent in onze school, dan kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek hoort u meer over de school, u krijgt een rondleiding en u kunt al uw vragen stellen. U krijgt daarna een aanvraagformulier voor een intake mee naar huis. Tijdens het intakegesprek, waarbij de intern begeleider u en uw kind veel vragen zal stellen om zo te kunnen inschatten wat uw kind nodig heeft op school, dienen ouders aan te geven of hun zoon/dochter extra ondersteuning nodig zal hebben of bij de vorige school/voorschoolse peuteropvang al extra ondersteuning kreeg. De school krijgt de gelegenheid de extra ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerling in kaart te brengen en beoordeelt in hoeverre de school die ondersteuning kan bieden. Binnen de termijn van zes tot tien weken na de aanmelding horen ouders van de school of hun kind is toegelaten en kan worden ingeschreven. Als de school de gewenste ondersteuning niet kan bieden, dan zoekt de school in overleg met ouders naar een andere geschikte onderwijsplek. Na het intake gesprek wordt het inschrijfformulier meegegeven.  De inschrijving is pas definitief als dat formulier wordt ingeleverd.
Wanneer u kiest voor de Buitenburcht dan mag uw kind vanaf zijn/haar vierde verjaardag op school komen. Valt de verjaardag in een weekend of in een vakantie dan start het kind op de eerstvolgende reguliere lesdag. Dit geldt niet voor de periodes rond de kerst- en de zomervakantie. Voor de periode rond de kerstvakantie geldt: kinderen die na 15 december vier jaar worden, starten de eerste reguliere lesdag in januari. Voor de zomervakantie geldt: kinderen die in de laatste twee weken voor de zomervakantie vier jaar worden, starten op de eerste reguliere lesdag  van het nieuwe schooljaar.  
Voorafgaand aan de eerste schooldag mogen de kinderen vier dagdelen komen wennen. Uitzondering hierop is de periode rond de zomervakantie: kinderen die in het nieuwe schooljaar starten, komen niet wennen maar worden uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. De leerkracht neemt ongeveer drie weken voor de verjaardag van het kind contact op met de ouders om de wenmomenten af te spreken. 
Aanmelding scholenwisselaar
Wanneer u bent verhuisd naar Almere of naar Almere Buiten en uw kind op De Buitenburcht wilt plaatsen, dan kunt u een kennismakings- en een intakegesprek aanvragen. In het geval dat wij geen plek hebben in de groep of niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, verwijzen wij u naar een collega school.  Soms zijn ouders gedurende het schooljaar op zoek naar een andere school, omdat ze ontevreden zijn over de school waar het kind nu is ingeschreven. Het is een Almeerse besturenafspraak dat we in zo’n situatie pas met de ouders in gesprek gaan wanneer de directie van de huidige school op de hoogte is. Als de huidige school aangeeft dat zij menen dat een scholenwisseling beter is, bespreken wij met de ouders of wij het onderwijs kunnen bieden dat het kind nodig heeft.  Als wij geen plek hebben, verwijzen wij door naar een collega school.  Als de huidige school niet instemt met een overstap, kunnen wij ook niet inschrijven.