Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Op De Buitenburcht zijn de ouders partners. Een kind leert op school en thuis.  Door ouders via inloopmomenten (meekijken in de klas), ouderavonden en informatiebrieven te laten weten aan welke doelen en schoolactiviteiten wordt gewerkt en hen praktische tips te geven over mogelijke thuisactiviteiten, ontstaat er een didactisch partnerschap.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
 • Social Schools: Dit is een digitaal instrument om ouders een e-mail te sturen met o.a. nieuwsbrieven, ouderbrieven per klas, berichten over activiteiten, ed. Ook uitnodigingen voor de ouderavond gaan via Social Schools.
 • Telefoon: als een kind ziek is, gewond is geraakt of bij een incident is betrokken worden de ouders gebeld. 
 • Gesprekken : ouders worden 4 keer per jaar uitgenodigd. De uitnodigingen betreffen een kennismakingsgesprek, 2 portfolio-gesprekken en 1 gesprek over de toetsresultaten en het rapport. Het kennismakingsgesprek en de portfolio-gesprekken zijn verplicht voor de ouders. Bij de portfolio-gesprekken zijn ook de leerlingen verplicht aanwezig, aangezien zij hun portfolio delen.  Ook kunnen ouders zelf een tussentijds gesprek met de leerkracht aanvragen of de leerkracht kan ouders tussentijds vragen op gesprek te komen.  Zo nodig sluit de interne begeleider of een directielid aan bij een gesprek..
Wat is de klachtenregeling van de school?
Voor het onderwijs kennen we in Nederland de zogenaamde kwaliteitswet. In die wet staat onder andere dat ouders en leerlingen het recht hebben om klachten in te dienen omtrent gedragingen en beslissingen, of het nalaten daarvan, van het bevoegd gezag (=bestuur) en het personeel. Dit is het zogenaamde klachtrecht. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Het indienen van klachten is aan regels gebonden. Deze regels zijn vastgelegd in de klachtenregeling. Deze regeling  en contactgegevens vindt u onder het tabje downloads op onze site www.buitenburcht.nl     
Het is een goede gewoonte een klacht eerst te bespreken met degene die u verantwoordelijk houdt voor uw klacht. Dat kan de groepsleerkracht zijn, maar ook de directeur. Bent u ontevreden over de afhandeling dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij het bestuur of bij de landelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling wordt beschreven waaraan een schriftelijke klacht moet voldoen en hoe deze wordt afgehandeld. Wij hopen uiteraard dat u nu en in de toekomst geen redenen zult hebben om van uw klachtrecht gebruik te maken. Heeft u vragen over de klachtenregeling, of weet u niet bij wie u uw klacht kwijt kunt, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon op De Buitenburcht, Saskia de Zwaan. Zij is tot geheimhouding verplicht en zal u doorverwijzen naar het juiste adres. Het mailadres kunt u vinden bij de belangrijke adressen onder het tabje downloads op onze site. Bedenkt u wel dat een anonieme klacht nooit in behandeling wordt genomen.
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Ja, Label Innovatie School Ouders Partnerschap
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Activiteitencommissie
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Medezeggenschapsraad (MR)
De Medezeggenschapsraad bestaat uit  4 ouders en 3 teamleden en vergadert 6 of 7 keer per jaar. De leden van de MR vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school.  De rol van de MR is van belang bij beleidsontwikkelingen op schoolniveau. Regelmatig is er instemming of advies nodig voordat een ontwikkeling kan worden opgestart. In een wettelijke regeling staat beschreven waarover de MR instemmingsrecht en adviesrecht heeft. De rol van de MR zorgt tevens voor meer draagvlak voor het schoolbeleid onder de ouders en leerkrachten. Als u onderwerpen onder de aandacht wilt brengen van de MR kunt u één van hen aanspreken of mailen naar mr@buitenburcht.nl. Op onze website is te vinden wie onze MR-leden van dit schooljaar zijn.
Activiteitencommissie (AC)
Een school maak je met elkaar. Veel ouders hebben tijd, zin en mogelijkheden om zich actief in te zetten voor de school en daar zijn we heel blij mee. Zij verzetten werk waar de leerlingen direct of indirect van profiteren. Vele activiteiten, van het runnen van de bibliotheek tot het regelen van het sinterklaasfeest,  zijn zonder deze ouderhulp niet mogelijk. De leden van de AC en een aantal leerkrachten bereiden samen bepaalde activiteiten, zoals het sinterklaasfeest en het eindfeest in juni, voor. Er wordt een draaiboek gemaakt en de taken verdeeld. De AC zal hierbij andere ouders om hulp vragen indien dit nodig is.
Ouders kunnen verder:
 • worden ingezet bij het (leren) lezen
 • in klassen hun kennis over bepaalde thema's delen
 • groepsouders worden
 • lid worden van de AC (activiteiten commissie) en samen met hen de schoolfeesten organiseren
 • helpen de schoolbibliotheek te laten draaien
 • hand- en spandiensten uitvoeren
 • feedback geven aan de school en meedenken om verbeteringen in gang te zetten
 • etc.....
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€27,50
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Bijzondere kosten, zoals bij verdriet en leed in een gezin.
 
Kosten voor de schoolbibliotheek
 
Pleinfeest, sportdag, cadeautjes onder- en middenbouw sinterklaas, bedankbon sint en pieten,schoolversieringen feestdagen, klassenbudget, musical en de afscheidsavonden.....
 
Kerst
 
Sinterklaas
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Dit betreft de schoolreis voor leerlingen uit de groepen 1 t/m 6 en het schoolkamp voor leerlingen in de groepen 7 en 8.
Extra informatie over ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt gebruikt om extra activiteiten voor de kinderen te betalen. U kunt hierbij denken aan versieringen en versnaperingen bij het sinterklaas-, kerst- en pleinfeest. De ervaring leert dat de kinderen veel baat hebben bij deze activiteiten en het de sfeer en kwaliteit op school ten goede komt. De school krijgt hiervoor geen geld vanuit de overheid, dus zonder de ouderbijdrage zou de school deze activiteiten niet kunnen aanbieden.
De ouderbijdrage is vastgesteld op €27,50- per kind met een maximum bedrag van € 55,- per gezin. Binnen de school heeft de MR de taak om de ouderbijdrage te innen. 
Naast de ouderbijdrage int de MR ook het geld voor de schoolreis 1 t/m 6 en het kampgeld voor de groepen 7 en 8. Het bedrag voor de schoolreis voor de groepen 1 t/m 6 is vastgesteld  op €32,50 per kind. Het geld voor de schoolreis en de vrijwillige bijdragen worden in 1 keer geïnd. Het bedrag voor het kamp is afhankelijk van de kosten en wordt jaarlijks bepaald.
Wanneer u niet in staat bent om dit bedrag te betalen, kunt u contact opnemen met de directie en een verzoek tot kwijtschelding indienen. Voor een betalingsregeling neemt u contact op met de penningmeester van de MR; penningmeestermr@buitenburcht.nl   Als ouders aangeven het bedrag voor de schoolreis/kamp niet te willen betalen, kunnen hun kinderen niet mee.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. De polis van de verzekering kunt u op school inzien.
Mobiele telefoons en andere waardevolle bezittingen
Wij vragen u uw kind geen waardevolle zaken mee naar school te laten nemen. Als kinderen mobiele telefoons of andere items meenemen, dan is dat op eigen risico en kan de school niet aansprakelijk worden gesteld als deze kwijt zijn. Als een kind wel een telefoon bij zich heeft, dan geldt dat het gebruik van mobiele telefoons onder schooltijd en tijdens de pauze niet is toegestaan.  Er mogen, zonder overleg met de juf, geen foto’s worden genomen en geen filmpjes gemaakt worden met de telefoons. Het zonder overleg plaatsen van op school genomen foto’s en filmpjes op het internet in strijd is met het recht op privacy. Ziet de leerkracht onrechtmatig gebruik van een telefoon, dan zal zij deze laten wegstoppen of deze, bij serieus misbruik, innemen en zo mogelijk bij een directielid in bewaring gegeven of in het kluisje in groep 8 opbergen.  De leerling krijgt zijn/haar telefoon aan het eind van de dag  terug.  
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
 • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
 • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
 • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
U kunt uw kind ziek melden door, op de dag dat uw kind ziek is, de school te bellen via 036 5329271 en een voicemail bericht in te spreken. U mag dit ook bij de betreffende leerkracht melden als u uw andere kinderen naar school brengt.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Aanvragen voor buitengewoon verlof moet u, in principe 6 weken van te voren, richten aan de directie. De school heeft hiervoor standaardformulieren. Deze zijn te vinden naast de deur van het directiekantoor en te downloaden van de site. U vindt het formulier onder het tabje downloads.
Een verzoek kan alleen ingewilligd worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden conform de leerplichtwet.
Verlof voor vierjarigen Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig. We vragen u echter het verlof wel aan te vragen, zodat we op de hoogte zijn wanneer een kind niet op school is. U moet zich echter realiseren dat als uw vierjarige veel afwezig is, dit de doorgaande ontwikkeling kan belemmeren.
Verlof voor vijfjarigen In overleg met de schoolleiding kunnen vijfjarige kinderen vijf uur per week vrij krijgen indien het schoolgaan nog te zwaar voor ze is. Eventueel kan daarnaast vijf uur per week extra verlof gegeven worden als gevolg van bijzondere omstandigheden. U moet zich echter wel realiseren dat het regelmatig gebruik maken van deze regeling, ten koste kan gaan van de ontwikkeling van uw kind.
Verlof voor 6 - 17 jarigen (leerplicht tot 17 jaar) Voor kinderen tussen de zes en zeventien jaar kan verlof buiten de officiële schoolvakanties alleen worden toegestaan, wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden:
 • Bijzondere familieomstandigheden: bij verhuizingen, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten. 
 • Vakantie: Dit kan alleen onder zeer specifieke voorwaarden en als het gevraagde verlof bedoeld is als uw eerste en enige vakantie van het gehele jaar. Uw werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven. Een tweede luxe vakantie is dus nooit mogelijk.   
Alleen in voornoemde gevallen mag de directie bij wijze van uitzondering uw kind bijzonder verlof verlenen tot maximaal 10 dagen per jaar. Deze dagen moeten dan wel binnen de leerplichtwet vallen. Over een verlof langer dan 10 dagen mag de school nooit beslissen. U moet dan contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente. Het is de school niet toegestaan vrij te geven rondom de vakanties. Vandaar een klemmende oproep: houd u aan de aangegeven vakanties conform de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim melden wij aan de leerplichtambtenaar. De voorschriften van leerplicht zijn te vinden op de site van leerplicht.