Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
De tussenresultaten hebben een belangrijke plaats in ons onderwijsproces. Wij toetsen onze cito M (middenjaar) - resultaten aan de landelijke gemiddelden en de normering van de onderwijsinspectie en wij hebben ook voor onze school (op basis van historische gegevens) een eigen minimum doelstelling geformuleerd als het gaat om te behalen opbrengsten. De cito E(indejaar)- resultaten zijn van belang om de gerealiseerde opbrengst te monitoren en een goede overdracht te realiseren naar het volgende schooljaar en direct in te spelen op de behaalde scores. De nauwkeurige analyse van de resultaten leidt na beide afnames tot aanpassing van de individuele-  en groepsplannen en mede door de foutenanalyse wordt een plan van aanpak voor een groep of individu opgesteld om eventuele achterstand aan te pakken.
 Onze doelstelling/ambitie met betrekking tot de Cito M en E - scores is als volgt geformuleerd: 
"Alle" leerlingen hebben een stijgende vaardigheidsscore op de gebieden DMT, AVI rekenen, spelling en begrijpend lezen. Bij een achterstand van meer dan een jaar (zichtbaar in het alternatief leerling - rapport)  rust de verplichting op de leerkracht om een plan van aanpak te formuleren voor deze leerling en een onderwijsperspectief voor deze leerling inzichtelijk te maken. Dit plan van aanpak wordt met ouder en leerling doorgesproken in een extra cito - voortgangsgesprek. 
Omdat wij werken met de digitale toetsversie van cito zijn wij in staat om zeer nauwkeurig te analyseren op welk onderdeel leerlingen uitvallen. Hierdoor is het mogelijk om maatwerk te leveren als het gaat om de zaken die leerlingen nog niet beheersen. Dit geldt niet alleen voor leerlingen die uitvallen op een vakgebied, maar ook voor leerlingen die een hoge score hebben waarbij de gemiddelde score (ogenschijnlijk) geen plan van aanpak vereist. Toch blijkt bij de analyse vaak dat ook deze hoog scorende leerlingen mogelijk een onderdeel onvoldoende beheersen. Ook voor deze leerlingen worden dan d.m.v. korte verlengde instructiemomenten en specifiek aanbod ( in hun weektaak) deze onderdelen nogmaals onder de aandacht gebracht.