Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
OBS De Oversteek werkt met het kwaliteitsinstrument WMK PO. Werken met Kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitsinstrument. Het legt de basis voor goede kwaliteitszorg en integraal personeelsbeleid. Op deze manier is werken aan kwaliteit op OBS De Oversteek een cyclisch proces.
Middels de stuurgroepen in de school krijgt het borgen van vernieuwingen structurele aandacht van leerkrachten.
De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg op De Oversteek als goed (februari 2017). Zij schrijft: "Het doorvoeren van een vaste systematiek voor het bewaken van de nagestreefde en gerealiseerde kwaliteit heeft voor het team van De Oversteek zorggedragen voor voldoende ijkpunten. De beschikbare documenten maakten dat voldoende duidelijk. Wij zijn het dan ook met de auditoren eens dat de school een goede structuur kent voor het planmatig (cyclisch) werken en borgen van de eigen schoolontwikkeling. Naast de audit vanuit het bestuur voert de school zelf ook twee keer per jaar een zelfevaluatie uit op vooraf bepaalde thema's, waaronder in ieder geval de behaalde tussenresultaten."
Naast de inspectie van het onderwijs is er binnen ons bestuur (Conexus) een kwaliteitszorggroep. Zij bezoekt de school eens in de drie jaar. Tijdens dit bezoek wordt in 80% van de groepen een observatie uitgevoerd, worden gesprekken gevoerd met leerkrachten, kinderen, ouders, schoolleiding en schoolmanagementteam (SMT). De bevindingen van de kwaliteitszorggroep worden gedeeld met het SMT. Het SMT maakt verbindingen met het bestaande schoolplan en verzorgt de communicatie naar de rest van het team.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: