Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een school-ondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen.  
Hierin beschrijven wij:
 • Dat wij aan de basiskwaliteit van de Inspectie voldoen.
 • Welke extra hulp wij kunnen geven aan een kind.
 • Hóe wij die extra hulp aan een kind geven.
 • Wat een ouder mag verwachten als hun kind extra hulp nodig heeft.
 • Onze ondersteuningsgrenzen 
Hieronder leest u aan de hand van drie kenmerken een korte samenvatting van het SOP:
 • De basisondersteuning;
  De leerkracht biedt per leerjaar minimaal 3 niveaus aan voor rekenen, lezen en spelling (voor instructie-afhankelijke kinderen, voor kinderen met een gemiddelde instructie behoefte en voor instructie-onafhankelijke kinderen).

  De continuïteit van de onderwijszorg voor alle kinderen wordt geborgd door een cyclisch proces van planperiodes, groeps- en leerlingbespreking en een analyse van de resultaten op individueel, groeps- en schoolniveau.

  Wij bieden in de groepen 1 t/m 8 verrijking buiten de groep aan (plusklas). Wekelijks krijgen kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong buiten de groep instructie en begeleiding van onze specialisten meer- en hoogbegaafdheid.
 • De mogelijkheden voor extra ondersteuning;
  Kinderen met een meer specifieke onderwijsbehoefte worden besproken in het brede school ondersteuningsteam (BSOT). Meestal resulteert dit in een aanvraag voor ambulante begeleiding. Vervolgens kan, indien nodig, een arrangement aangevraagd worden. Zowel de ambulante begeleiding als het arrangement worden toegekend door de Commissie van Toelaatbaarheid van Stromenland (ons samenwerkingsverband). De school geeft vervolgens met deze extra middelen de juiste ondersteuning. Op onze school wordt deze extra begeleiding uitgevoerd door een Passend Onderwijs ondersteuner in samenwerking met de leerkracht. Waar nodig is er extra ondersteuning door middel van expertise van buitenaf.

 • De grenzen aan de ondersteuning;
  Op OBS De Oversteek kunnen wij onderwijs verzorgen voor kinderen met maximaal 2 jaar leerachterstand. Het doel is altijd dat kinderen minimaal uitstromen op het niveau van eind groep 6. Vanaf eind groep 6 kan er een individuele leerlijn opgestart worden (op basis van de referentieniveaus). Deze leerlijn wordt vastgelegd in een ontwikkelingsperspectief (OPP). Wij kunnen een OPP uitvoeren als het gaat om een achterstand op maximaal één vakgebied. 

  Grenzen bij het begeleiden van het jonge risicokind hebben te maken met het niet kunnen garanderen van veiligheid, het niet kunnen begeleiden bij ernstige zindelijkheidsproblematiek (medische oorzaak) en het niet kunnen begeleiden van kinderen die de leerkracht de hele dag door volledig nodig hebben. Ook is OBS de Oversteek handelingsverlegen als het gaat om kinderen die zich niet verbaal kunnen uiten en beschikken over een zeer geringe woordenschat.

  Tot slot hebben we ervaren dat we handelingsverlegen zijn als het gaat om het begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsproblematiek die zich extern richt op de omgeving. In dit geval zullen we altijd het belang van de groep en een veilige schoolomgeving moeten waarborgen. Dit kan betekenen dat we kinderen met externaliserend gedrag geen passende begeleiding kunnen bieden op onze school.