Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Op OBS De Oversteek zijn er 27 groepen; vijf groepen 1-2, drie groepen 3, drie groepen 4, drie groepen 5 en van alle groepen 6 t/m 8 zijn er vier groepen. De groepen zijn verdeeld over twee locaties. Op de hoofdlocatie (De Klif) zitten 15 groepen en op de dependance 12 groepen. 
OBS De Oversteek werkt met een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Tot de onderbouw behoren de groepen 1 en 2, tot de middenbouw de groepen 3 t/m 5. Tot de bovenbouw behoren de groepen 6 t/m 8. Deze bouwen worden geleid door bouwcoördinatoren.
Het zorgteam op OBS De Oversteek bestaat uit drie intern begeleiders voor de onder-, midden- en bovenbouw en een passend onderwijs ondersteuner.
Op OBS De Oversteek werken we met een School Management Team, het SMT. Het SMT bestaat uit de bouwcoördinatoren, de directeur en de twee adjunct directeuren. De intern begeleiders maken, indien inhoudelijk wenselijk, onderdeel uit van het SMT. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Onze stichting beschikt over een eigen vervangingspool. Bij afwezigheid van een leerkracht (bv. door ziekte) dient de schoolleiding een verzoek in voor een vervanger. 
Indien er geen vervanging voorhanden is, wordt het volgende protocol gehanteerd:
1.     De betreffende groep wordt volgens een vooraf opgesteld schema voor maximaal 2 dagen opgesplitst.
2.     Indien niet-leerkrachten aanwezig zijn (onderwijsassistenten/ pabostudenten), dan kunnen zij onder toezicht van de schoolleiding of een leerkracht worden ingezet.
3.     Directieleden, bouwcoördinatoren en intern begeleiders kunnen incidenteel ingezet worden voor vervanging. Zij kunnen slechts dan ingezet worden wanneer wezenlijke onderdelen van hun taken niet in het gedrang komen.
4.     Is er geen schoolinterne oplossing mogelijk, dan krijgen de kinderen een bericht via Social Scools, waarin de ouders wordt gevraagd om hun kind één of twee dagen thuis te houden. 
5.     Indien er dan nog geen vervanging is, herhaalt de procedure zich zoals beschreven. De verdeling over groepen wordt echter gewijzigd of er wordt een andere groep naar huis gestuurd.
6.     Kinderen worden niet zonder voorafgaand bericht naar huis gestuurd, tenzij er sprake is van afwezigheid van meerdere leerkrachten. In dat geval worden kinderen pas na telefonisch contact op de eerste dag naar huis gestuurd. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
 
 
Spel en beweging / bewegingsonderwijs