Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de kinderen en de kwaliteit van de school worden halverwege het schooljaar en op het einde van het schooljaar de tussenresultaten van het Cito leerlingvolgsysteem geanalyseerd. Op basis van deze analyse worden er, indien nodig, verdere en diepere analyses gemaakt. 
Leerkrachten analyseren de toetsgegevens van hun eigen groep. Deze analyses worden verwerkt in groepsplannen.
Analyses op schoolniveau worden met het team gedeeld en besproken. Het SMT (school managementteam) formuleert, in samenwerking met het team, verbeterpunten. Deze worden opgenomen in de jaarplanning en/ of het schoolplan.
De analyses met mogelijke verbeterpunten krijgen op groepsniveau een vervolg tijdens de groepsbesprekingen.