Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 
 
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Op OBS De Oversteek werken we met De Vreedzame School.
De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan.
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen.
  • constructief conflicten op te lossen.
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap.
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.
We willen niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook het positieve sociale en morele klimaat in de school behouden, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Oog en oor hebben voor elkaar
Autonomie en eigenaarschap
Verantwoordelijkheid voelen
Wat is de werkwijze van de school op sociale opbrengsten?
De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Het is de bedoeling dat er (vrijwel) elke week in alle groepen een les gegeven wordt. De lessen duren ongeveer 30 minuten.
In een schooljaar krijgen kinderen lessen binnen de volgende thema's:
We horen bij elkaar
We lossen conflicten zelf op
We hebben oor voor elkaar
We hebben hart voor elkaar
We dragen allemaal een steentje bij
We zijn allemaal anders
Welke registratievorm(en) gebruikt de school om sociale opbrengsten in kaart te brengen?
Kijk!
Sociale Competentie Observatielijst (SCOL)
Welke methode(s) voor sociaal-emotioneel leren gebruikt uw school?
Vreedzame school