Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Zelfstandig werken
Werken met projecten
Samen vieren
Passend onderwijs
Wat is de missie/visie van de school?
Op OBS De Oversteek vertrouwen wij op de groeikracht van onze kinderen. Alle kinderen zijn anders en mogen anders zijn.
Wij richten ons op kwalitatief goed onderwijs in de basisvaardigheden (rekenen, taal, spelling, technisch- en begrijpend lezen). Bij ons is de basis op orde, maar wij doen meer dan dat!
Wij bieden onderwijs met uitdagende mogelijkheden in een veilige omgeving. Elk kind zit in zijn of haar eigen klas, met eigen vaste een vertrouwde leerkracht(en). Vanuit deze veilige sociale omgeving komen kinderen tot leren op sociaal, cognitief, creatief en motorisch gebied.
OBS De Oversteek staat voor divers leren: binnen en buiten de school, met de nadruk op de basisvaardigheden. 
Als u bij ons op school binnenkomt ziet u dat wij...
...een veilige en leerzame sfeer waarborgen:
Respect hebben voor elkaar vinden we belangrijk op onze school. Elkaar leren accepteren in de “eigen aardigheden” en open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren zorgen voor een sfeer van tolerantie en solidariteit. Een sfeer die we koesteren en waar wij ook dagelijks aan werken. 
Op OBS De Oversteek werken wij met De Vreedzame School. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Zo zijn wij trots op onze mediatoren: leerlingen uit de groepen 7 en 8 die schoolgenoten helpen met het oplossen van conflicten.
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:
* op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
* op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
* constructief conflicten op te lossen
* verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
* open te staan voor verschillen tussen mensen. 
...kinderen structuur bieden:
Wij gaan er vanuit dat elk kind behoefte heeft aan structuur. Wij kiezen voor een basisstructuur van een dagprogramma waarin wij werken volgens het directe instructiemodel. Het ene kind heeft behoefte aan een strakke structuur en het andere kind heeft behoefte aan meer vrijheid. Het ene kind heeft behoefte aan meer instructie het andere aan minder. Hier passen wij ons onderwijs op aan. Wij bieden onderwijs op maat, 
passend onderwijs. Binnen de structuur van het zelfstandig werken leren de kinderen zelfstandig en verantwoordelijk om te gaan met hun (week)taken. Zo leren ze, naarmate ze ouder worden, steeds meer om zelf sturing te geven aan hun ontwikkeling.
...effectief onderwijs geven:
Wij gebruiken actuele methodes die voor onze leerlingen uitdagend en aantrekkelijk zijn. Deze methodes zorgen er voor dat de leerlijnen en einddoelen gehandhaafd en gehaald worden.
Bij ons bestaat de mogelijkheid dat kinderen voor een vakgebied in een hogere of lagere groep instructie krijgen. We leveren, indien mogelijk, maatwerk.
...kinderen kennis laten maken met de wereld:
Naast aandacht voor de basisvaardigheden vinden wij het belangrijk dat kinderen nieuwsgierig en betrokken in de wereld staan. Middels het werken met projecten en vieringen maken de kinderen kennis met de wereld en leren ze van elkaar. Dit doen we onder meer door het organiseren van gastlessen, museumbezoeken en excursies.
...verrijking buiten de klas bieden (plusklas):
Wij werken met een speciaal aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Voor deze aanvullende verrijkingslijn krijgen de leerlingen instructie buiten de klas (per week 1,5 uur). De verrijking is bedoeld om leerlingen uit te dagen, het creatief denken te stimuleren en te laten ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort fouten maken, opnieuw proberen en doorzetten. Aan de executieve functies als bijvoorbeeld plannen, timemanagement en inzicht in eigen gedrag en houding wordt aandacht besteed. De verwerking vindt plaats in de eigen groep.
...ouders betrekken bij ons onderwijs:
Wij willen samen met de ouders kunnen optrekken bij het begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen. Wij houden de ouders regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Ook hebben ouders een duidelijke rol binnen de klas, medezeggenschapsraad en oudervereniging.           
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Het komende schooljaar staan de volgende punten bij ons op de agenda:
> Invoering van de leerlingenraad (onderdeel van De Vreedzame school)
> Doorontwikkelen van de pijler
samen vieren en de pijler werken met projecten
> Invoering nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3
> Invoering nieuwe methode voor taal en spelling in de groepen 4 t/m 8
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
OBS De Oversteek is een openbare school. 
Wij vinden het als school belangrijk dat kinderen kennis nemen van de wereld om hen heen en dus ook van de verschillende levensvisies. Binnen onze maatschappij en onze school neemt het kennen van elkaars cultuur en achtergrond, en het daarmee te winnen begrip en respect voor elkaars standpunten, een belangrijke plaats in. We gebruiken verschillende culturele en religieuze feesten als uitgangspunt voor het levensbeschouwelijk onderwijs. Deze feesten noemen wij Jaarfeesten. 
Per jaargroep staat een Jaarfeest (levensbeschouwing) centraal (bv het Suikerfeest binnen de Islam, Kerstmis binnen het Christendom en Divali binnen het Hindoeïsme). Middels een project verkennen we de levensbeschouwing. Het project heeft een duidelijk geschiedkundige en informatieve invalshoek.