Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Wij vinden dat de ontwikkeling van kinderen een gezamenlijke uitdaging voor ouders en school is. Dat is voor ons het vertrekpunt van denken en handelen.
Vanuit deze visie willen wij de ouder primair tegemoet treden als partner in de verdere ontwikkeling van het kind. Vandaar dat we spreken over ouders als educatieve partners. Wij onderscheiden 'meeleven, meehelpen/ meedoen, meedenken en meebeslissen' als essentiële onderdelen van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Zo kan de school als leergemeenschap voor alle betrokkenen beter vorm gegeven worden.
PRIVACY  
Op OBS De Oversteek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement . (Zie voor dit reglement de website van onze school.) De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de  juiste begeleiding van een leerling, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (Esis). De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in de software van onze leverancier. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.
Op welke manier worden ouders geïnformeerd?
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een folder met informatie over de groep van uw kind. Hierin wordt door de leerkracht informatie over het komende schooljaar gegeven. Welke methodes worden gebruikt? Welke excursies staan gepland? Wat zijn regels en afspraken? Enz.
In de eerste weken van het schooljaar voeren wij 'kennismakingsgesprekken'. Ouders/ verzorgers vertellen aan de leerkracht over hun kind. Op deze manier kan samen bekeken worden wat de beste begeleiding voor de leerling is.
In november zijn er gesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen waarbij de ontwikkeling van hun kind niet verloopt zoals verwacht.
In februari en aan het einde van het schooljaar zijn er ook oudergesprekken. In februari zijn de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 bij de gesprekken aanwezig.
Ouders ontvangen twee maal per jaar een rapport over hun kind. Hierin worden alle vorderingen beschreven.

Maandelijks verschijnt onze nieuwsbrief. Ouders en andere geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden op onze website.
Verder maken wij gebruik van Social Scools. Alle communicatie van school naar ouder(s)/ verzorger(s) loopt via dit medium.
Tot slot is veel informatie te vinden op onze website: www.oversteek.nl en Facebook.
Wat is de klachtenregeling van de school?
Sinds 1 augustus 1998 is de zogenaamde Kwaliteitswet voor het onderwijs van toepassing. Een onderdeel daarvan is het algemeen klachtrecht. Overal waar mensen samenwerken kan iets fout gaan. Ook op een school. Soms is dat onopzettelijk, soms opzettelijk. Degenen die zich het slachtoffer voelen van gedragingen of beslissingen van anderen kunnen dat als een klacht beschouwen.
In de klachtenregeling wordt onderscheid gemaakt tussen klachten over machtsmisbruik en “overige klachten”.
Conexus (ons schoolbestuur) heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC).
Indien u een klacht heeft kunt u altijd terecht bij de directeur of (schriftelijk) bij het schoolbestuur van Conexus. U stelt daarmee de school of het bestuur in staat om iets met uw klacht te doen. Dit is meestal de snelste weg naar een oplossing.
Daarnaast kunt u met een klacht terecht bij een onafhankelijke, landelijke klachtencommissie. Of indien u van mening bent dat uw klacht niet naar behoren is afgedaan.
Een klacht of beroep kan alleen schriftelijk ingediend worden bij:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht  
Ook kunnen vragen telefonisch beantwoord worden: 030-2809590. Voor meer info: www.onderwijsgeschillen.nl  
Onder machtsmisbruik verstaan we seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten. Soms is er sprake van ernstige klachten over een vorm van machtsmisbruik. Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs voorziet hierin.
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, dhr. Nanne Nauta. 
Buiten de school kunt u een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon vanuit Conexus, dhr. Pieter-Jan Landsheer.
Dhr. Pieter-Jan Landsheer
p/a NIM maatschappelijk werk
Postbus 6841
6503 GH Nijmegen
Tel. 024-3232751 
Werkt de school met een school-ouderovereenkomst?
Een school-ouderovereenkomst is een document over afspraken tussen ouders en school waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders en school worden beschreven.
Nee
Heeft de school een keurmerk/label op het gebied van ouderbetrokkenheid?
Nee
Op welke wijze hebben ouders inspraak?
Medezeggenschapsraad
Oudervereniging (OV)
Bij welke activiteiten wordt hulp gevraagd van ouders?
Naast de gebruikelijke oudervertegenwoordiging in de Medezeggenschapsraad (MR) heeft OBS De Oversteek ook een oudervereniging (OV).
De MR richt zich op beleid van de school en de OV heeft een ondersteunende taak bij de organisatie van activiteiten en evenementen. Elke klas beschikt daarnaast over een of twee klassenouders. Zij ondersteunen de leerkrachten bij allerlei zaken aangaande de betreffende groep.
Gedurende het hele schooljaar komen leerkrachten en ouders in commissies samen om activiteiten en festiviteiten te organiseren. Bij de volgende commissies werken ouders samen met leerkrachten:  Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Sportdag, Schoolreis, Schoolfeest.
Naast het werk in de commissies leveren ouders hand- en spandiensten bij projecten die extra handjes kunnen gebruiken zoals de organisatie van de excursies en activiteiten rondom de Kinderboekenweek.
Is er sprake van een vrijwillige ouderbijdrage?
Ja
Wat is de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage?
€37,50
Welke activiteiten worden bekostigd uit de ouderbijdrage?
     
Carnaval
 
Sportdag
 
Kerst
 
Schoolreis
 
Schoolverzekering
 
          
         
Sinterklaas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Zijn er overige schoolkosten?
Ja
Wat wordt bekostigd uit de overige schoolkosten?
Voor het kamp van groep 8 wordt een extra bijdrage aan ouders gevraagd.
Is er sprake van een schoolverzekering?
Ja
Extra informatie over de schoolverzekering
Het bestuur van onze school sluit voor alle kinderen en medewerkers van de school (team, hulpouders, overblijfkrachten etc.) jaarlijks een tweetal verzekeringen af. Te weten een aansprake­lijkheidsverzekering en een scholieren ongevallenverzekering. De premie voor deze verzekeringen wordt door het bestuur betaald. De exacte voorwaarden alsmede de verzekerde bedragen kunt u opvragen bij de schoolleiding.
Verzuimregeling
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
  • bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen;
  • bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de directeur van tevoren informeren;
  • voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf toestemming geven.
Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.
Hoe kunnen ouders hun kind ziekmelden?
Ziekmeldingen dient u ’s morgens vóór 8.45 uur door te geven. Ziekmelden gaat via Social Schools.
Indien uw kind te laat zal komen, verzoeken wij u vriendelijk om dit eveneens door te geven. Indien wij om 9.15 uur nog géén bericht van afmelding hebben ontvangen, nemen wij zelf contact met u op. Krijgen wij geen gehoor, dan zijn wij genoodzaakt dit te melden bij leerplichtzaken.
Hoe kunnen ouders verlof buiten vakanties aanvragen?
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na de vijfde verjaar­dag. Uw kind mag echter naar school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind met 4 jaar naar school gaat, conformeert u zich aan de regels van de school en dient u er dus ook voor te zorgen dat uw kind alle lesdagen naar school toe gaat. U maakt uw kind hiermee als het ware op vrijwillige basis leerplichtig.  
De Leerplichtwet
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging.  
Verzuimprotocol
Daarnaast is in Nijmegen een verzuimprotocol opgesteld waarin de gemeente met de schoolbesturen in het Primair Onderwijs afspraken heeft gemaakt over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de Leerplichtwet.  
Verzuimregistratie
De school moet van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bijhouden. Als een leerling van de basisschool verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer de schooldirecteur verplicht is om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, zoekt hij vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is.  
Vrijstelling van schoolbezoek
Voorbeelden van momenten waarop een leerling niet naar school hoeft zijn: een officiële religieuze feestdag; een huwelijk in eerste of tweede lijn; een begrafenis in eerste of tweede lijn. Om hiervoor vrij te krijgen moeten de ouders een vrijstelling van schoolbezoek aanvragen bij de (adjunct) directeur of administratie van de school. Het formulier is ook te downloaden van onze schoolsite. De (adjunct) directeur beoordeelt tot maximaal 10 schooldagen, en waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar, of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is, als dit niet met de school is overlegd, of als de schooldirecteur de aanvraag heeft afgewezen, zijn de ouders van de leerling strafbaar.  
Vrijstellingsaanvragen voor meer dan 10 dagen moeten bij de leerplichtambtenaar worden ingediend.  
School meldt ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Een geldige reden is bijvoorbeeld overmacht, een gewichtige omstandigheid of ziekte.  School moet ongeoorloofd verzuim melden vanaf 16 uur lesuren binnen 4 aaneengesloten lesweken. Voor het basisonderwijs geldt dat 16 uur ongeveer overeen komt met 5 dagdelen (ochtend of middag).  
Luxeverzuim, de officiële benaming voor vakantieverlof, wordt altijd aan de leerplichtambtenaar gemeld. Het maakt daarbij niet uit of het om 1 uur of enkele dagen gaat.  
Frequent te laat komen: school meldt regelmatig te laat komen bij de leerplichtambtenaar als een leerling regelmatig te laat komt, ook na herhaaldelijk aanspreken van ouders door school. Mocht een leerling 16x of meer te laat komen in een periode van 4 weken, dan valt dit verzuim onder de wettelijke meldplicht.  
Frequent ziekmelden: school kan regelmatig ziekmelden van een leerling als zorg melden aan de leerplichtambtenaar of aan de schoolarts. Als ouders weigeren naar de schoolarts te gaan bij frequent ziekteverzuim dan is school verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. Onder frequent ziekmelden wordt verstaan 4 keer of meer per schooljaar. Een melding wordt alleen gedaan als het ziekteverzuim niet conform het ziektebeeld is.  
Verzuimoverzicht
Als de school een verzuimmelding doet, moet zij ervoor zorgen dat de leerplichtambtenaar het verzuimoverzicht van de betreffende leerling ontvangt. In dit verzuimoverzicht is duidelijk aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt.  
Vakantieverlof
In verband met de specifieke aard van het beroep van de ouders kan een verzoek om verlof buiten de reguliere schoolvakanties worden ingediend. Uit dit verzoek moet blijken dat in geen enkele reguliere schoolvakantie het gezin gezamenlijk 2 weken vakantie kan houden. Bij dit verzoek moet een werkgeversverklaring worden bijgevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep blijkt. Het betreft doorgaans beroepen in de toeristische industrie.  
Bereikbaarheid leerplichtambtenaar
Bij de gemeente Nijmegen zijn meerdere leerplichtambtenaren werkzaam. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14024 of per e-mail via leerplicht@nijmegen.nl.