Ouders en school
Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?
Antwoord van de school
Wij vinden dat de ontwikkeling van kinderen een gezamenlijke uitdaging voor ouders en school is. Dat is voor ons het vertrekpunt van denken en handelen.
Vanuit deze visie willen wij de ouder primair tegemoet treden als partner in de verdere ontwikkeling van het kind. Vandaar dat we spreken over ouders als educatieve partners. Wij onderscheiden 'meeleven, meehelpen/ meedoen, meedenken en meebeslissen' als essentiële onderdelen van ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Zo kan de school als leergemeenschap voor alle betrokkenen beter vorm gegeven worden.
PRIVACY  
Op OBS De Oversteek gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze kinderen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement . (Zie voor dit reglement de website van onze school.) De gegevens die over kinderen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze kinderen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de  juiste begeleiding van een leerling, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een kind, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem (Esis). De vorderingen van de kinderen worden vastgelegd in de software van onze leverancier. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school.